Consultin d.o.o. Banja Luka

Više o Consultin d.o.o. Banja Luka

Pokretnina

CONSULTIN doo Banja Luka u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

„CONSULTIN" d.o.o. Banja Luka - u stečaju

Broj: 57 O St 135080 21 St

Banja Luka, 10.11.2022. godine

 

Na osnovu čl. 155, 160. i 166. Zakona o stečaju ( Službeni glasnik RS", broj 16/ 16) i Odluke Skupštine povjerilaca „Consultln" d.o.o. Banja Luka, u stečaju, od 30.11.2021 godine, a u skladu sa čl. 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( Službeni glasnik RS", broj 54/17), stečajni upravnik objavljuje:

 

                                             ZAKLJUČAK O JAVNOJ PRODAJI STEČAJNE MASE

 

Prodaja imovine stečajnog dužnika zakazuje se za utorak 13.12.2022. godine, sa početkom u 14:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićcva br. 108, velika.Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se usmenim javnim nadmetanjem pod tačkom 1. i metodom zatvorenih ponuda pod tačkom 2. ovog Zaključka.

 

1. PRODAJA USMENIM JAVNIM NADMETANJEM (LICITACIJA)

1.a)Predmet prodaje licitacijom

Prodaje se sljedeća pokretna imovina stečajnog dužnika: Consultin" d.o.o. Banja Luka, u stečaju, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacija):

LOT 5 - automobil „Citroen" C3 tip „S", 1.4 HDi, bijele boje, godina proizvodnje: 2012, procijenjcne vrijednosti 6.000,00 KM.

 

1.b) Način i uslovi prodaje licitacijom

Detaljniji opis predmeta prodaje (LOT 5), sa procijenjenom vrijednosti, te ostalim eventualnim napomenama. predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Napomena: Na predmetnom vozilu upisana je sa zabrana otuđenja na osnovu rješenja UIO BiH. Brisanje zabrane otuđenja vozila vrši se nakon provedene licitacije, po uplaćeno] cijeni od strane kupca, putem suda, u skladu sa zakonom.

Imovina - LOT 5 se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće sc primati nikakve naknadne rcklamacijc u pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti uz prethodnu najavu stečajnom upravniku na telefon broj 065/478-662.

Depozit za učešće u licitaciji za LOT 5 iznosi 10% od procijenjene vrijednosti, odnosno 600,00 KM i uplaćuje se najkasnije do 09.12.2022. godine, na žiro račun stečajnog dužnika: Consultin" d.o.o. Banja Luka- u stečaju, broj računa: 5520002028015826, Addiko Bank a.d. Banja Luka, u polju Svrha uplate obavezno jcnavcsti da sc uplata odnosi na depozitza učešće u licitaciji za LOT 5.

 

Pravo učešća u licitaciji za LOT 5 imaju sva fizička i pravna lica. prisutna lično, odnosno zastupana putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika i koja predoče valjan dokaz o uplati depozita. U cilju utvrđivanja identiteta učesnici fizička lica predočavaju ličnu kartu, a pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i ličnu kartu zakonskog zastupnika. odnosno odgovarajuću punomoć, ukoliko su zainteresovana lica zastupljena putem punomoćnika.Lica sa neurednom dokumentacijom neće moći učestvovati u licitaciji.

Početna cijena za predmet prodaje jeste procijenjena vrijednost. Ukoliko niko od učesnika ne istakne ponudu na tako definisanu početnu cijenu utvrduje se nova početna cijena na nivou minimalne cijene po kojoj se može obaviti kupoprodaja za ovaj predmet prodaje, a ista iznosi 50% od procijenjene vrijednosti.

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita, koja je sastavni dio prodajne dokumentacije.

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovodcnjc postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će sc predočiti učesnicima na početku licitacije.

Nakon zaključenja licitacije, sačiniće sc lista od dva ponuđača koji su dali dvije najviše ponude za svaki lot i konstatovaće se da je imovina prodata prvom ponuđaču koji je dao najvišu ponudu. Ostalim ponuđačlrna, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 8 dana od dana licitacije.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač,

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 10 dana od dana održavanja licitacije. Uplata cijene vrši se na na račun Consultin"  d.o.o. Banja Luka. u stečaju, broj: 5520002028015826, otvoren kod Addiko Bank a.d. Banja Luka.

 

Ukoliko prvi ponudač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a novim zaključkom će stečajni upravnik proglasiti prodaju prvom ponuđaču neuspjelom i odrediti da se predmetna imovina proda drugom ponuđaču, koji treba u narednom roku od 10 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

2.  PRODAJA METODOM ZATVORENIH PONUDA

2.a) Predmet prodaje metodom zatvorenih ponuda

Prodaje se sljedeća pokretna imovina stečajnog dužnika: Consultin" d.o.o. Banja Luka, u stečaju, metodom zatvorenih ponuda:

LOT 2 - kompletna računarska oprema (HP kućište, monitori, tastature, miš, HP laptopi, serveri, firewall, switch, bat. napajanje), ukupne procijenjene vrijednosti 10.335,00 KM;

LOT 3 - televizor LG TV LED 55LF632V, procijenjene vrijednosti 600,00 KM;

LOT 4 - fiskalni printer Partner VLP, procijenjene vrijednosti 1.000,00 KM;

LOT 6 - štampač Toshipa e-Studio 195, procijenjene vrijednosti 1.500,00 KM.

 

2.b) Način i uslovi prodajemetodom zatvorenih ponuda

Imovina pod 2.a) se prodaje u 4 odvojena lota. Detaljniji opis svakog lot, sa pojedinačno procijenjenim vrijednostima pojedinačnih artikala, te ostalim eventualnim napomenama, predstavlja sastavni dio prodajne dokumentacije.

Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i videnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije li pogledu prodate imovine.

Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti uz prethodnu najavu stečajnom upravniku na telefon broj 065/478-662.

Depozit za učešće na javnoj prodaji za svaki lot pojedinačno iznosi 10% od procijenjcne vrijednosti svakog pojedinačnog lota i uplaćuje se uz obaveznu naznaku broja lota na koji se depozit odnosi. Depozit seuplacuje se najkasnije do 09.12.2022. godine, na žiro račun stečajnog dužnika: Consultin" d.o.o. Banja Luka - u stečaju, broj računa: 5520002028015826, Addiko Bank a.d. Banja Luka, u polju Svrha uplate obavezno je navesti „depozit za učešće na javnoj prodaji" i broj lota na koji se uplata odnosi.

 

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda tako što se zatvorene i zapečaćene koverte predaju stečajnom upravniku neposredno, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ul. Gundulićeva br.108 (Velika sala-prizemlje), dana 13.12.2020. godine (ponedeljak) u 14:00 časova. Otvaranje ponuda će se obaviti nakon odrzane licitacije po tačkom 1.a).

Pismene ponude obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, iznos ponudene cijene u KM, naznaku predmeta prodaje, potpis i pečat ponuđača.

Minimalna prodajna cijena po kojoj se može izvršiti kupoprodaja svakog pojedinačnog lota na ovoj javnoj prodaji iznosi 30% procijenjcne vrijednosti lota.

Uz pismenu ponudu ponuđači prilažu i: kopiju lične karte ako učestvuju kao fizičko lice, odnosno kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca, ako učestvuju kao pravno lice, valjan dokaz o uplati depozita, potpisanu izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i potpisanu izjavu o gubitku prava na povrat depozita, s tim da izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i izjavu o gubitku prava na povrat depozita ponudači mogu da potpišu i neposredno prije početka javne prodaje. Otvaranju ponuda se pristupa i ukoliko neko od ponuđača ne prisustvuje otvaranju ponuda.

Javna prodaja će se održati i kada je dostavljena samo jedna ponuda.

Za svaki ponuđeni lot će se nakon otvaranja pismenih ponuda sačiniti lista od dva ponudača koji su dali najviše ponude, a ponuđač koji je dostavio najvišu ponudu će biti proglašen kupcem. U slučaju dostavljenih ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost se daje ponuđaču koji je ranije izvršio uplatu depozita za učešće u javnoj prodaji. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od 8 dana od dana održavanja javne prodaje.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 10 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplatu izvršiti na račun žiro račun stečajnog dužnika: .Consultin" d.o.o. Banja Luka - u stečaju, broj racuna: 5520002028015826, Addiko Bank a.d. Banja Luka. Sve troškove poreza, taksa, naknada, prepisa i eventualno ostalih troškova u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje snosi kupac.

Ukoliko prvi proglašeni ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a novm zaključkom će stecajni upravnik proglasiti prodaju prvom ponuđaču neuspjelorn i odrediti da se predmetna imovina proda drugom ponuđaču, koji treba u narednom roku od 10 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci. dnevnom listu Euroblic", kao i na internet stranici Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore RS - područno jedinica Banja Luka.

 

Stečajni upravnik

Ana Grubač