ZZ Milka p.o. Laktaši

Više o ZZ Milka p.o. Laktaši

Nekretnina

ZZ MILKA p,o. Laktaši u stečaju - Prodaja zemljištva u Banja LUci, KO Jarage

ZZ MILKA LAKTAŠI - u stečaju

Mladena Stojanovića 13 Laktaši 

STEČAJ br: 57 O St 11397B 15 St 

 

Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 17.02.2022. godine na ročištu održanom u Okružnom privrednom sudu Banja Luka i člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/1), a u sk.ladu sa članovima 24 do 39 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom [Sl.glasnik RS br.54/17) stečajni upravnik ZZ Milka Laktaši-u stečaju objavljuje 

                                                                                                 OGLAS 

                                                    O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 

 

l PREDMET PRODAJE: 

ZZ Milka Laktaši - u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu stečajnog dužnika: 

1. Banja Luka - KO Jagare, ukupne površine 7908 m2, Majdan - površinski kop, parcela broj 6/0, upisana u List nepokretnosti 65, bez tereta. Procijenjena vrijednost nepokretnosti je 63.264,00 KM,a početna prodajna cijena ispod koje se imovina ne može prodati na drugoj licitciji je 31.632,00 KM i iznosi 50 % od procijenjene vrijednosti. 

 

II USLOVI PRODAJE

l. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ZZ Milka Laktaši - u stečaju raspolaže u momentu prodaje, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. 

2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun ZZ Milka Laktaši - u stečaju broj: 562-099· 81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan odrlavanja licitacije. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji. 

3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci. 

4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju i razgledanje nepokretnosti zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova samo uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom i uz najavu na telefon 065/639-829. 

5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 12.12.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 15:00 h u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka- velika sala, Gunđulićeva 108, Banja Luka. Pravo prisustvovanja licitaciji imaju samo lica koja su uplatila depozit. 

6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista od dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od održavanja licitacije. 

7. Licitacioni korak iznosi 2.000,00 KM od početne, odnosno od prethodno ponuđene cijene.      

8. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana primljenog Zaključka, Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, novim Zaključkom će se odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupopradajnu cijenu u cijelosti u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora Zaključkom će se utvrditi da prodaja nije uspjela. 

9. Uplatiocu depozita depozit se ne vraća ako: 

• se ne registruje i ne pristupi prodaji ili 

• kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili 

• ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju ili 

• kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj proceduri ili 

• kao proglašeni kupac ne uplati preostalu kupoprodajnu vrijednost u ostavljenom roku ili 

• kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni ugovor u naznačenom roku ili 

• kao drugi najpovoljniji ponudač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu cijenu u naznačenom roku. 

10. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana  održavanja  licitacije. 

11. Kupac koji putem javnog nadmetanja kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprcdaji u roku od 8 (osam) dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje. 

12. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupuprutlajnog ugovora, pripadajuće takse, poreze i PDV u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon zavrsene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na predanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema prodavcu. 

13. Ovaj oglas se objavljuje u novinama Glas Srpske i na oglasnoj tabli Suda. 

 

Banja Luka, 04.11.2022. godine 

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Jelena Plavšić