Nekretnina

FEKRY doo Ustikolina u stečaju - Prodaja zemljišta na lokaciji Mostarsko raskršće u Sarajevu

„ FEKRY “ d.o.o. Ustikolina u stečaju 

Njuhe bb 

USTIKOLINA

 

Broj: 45 OSt 038206 19 St

Sarajevo, 30.07.2022 god.

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (« Službene novine F BiH » br. 29/03,32/04,42/06 i 52/18)) i Odluke Odbora povjerilaca od 20.07.2022 god., stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                                  OGLAS

                                                                        o prodaji imovine

Predmet prodaje:

NEKRETNINA

OZNAKA NEKRETNINE

POVRŠINA u m2

CUENA/u

KM

ZEMLJIŠTE na lokaciji Mostarsko raskršće SARAJEVO

kč.br. 1018/3 zk.ul.br. 6339 KO _ SP RAKOVICA, njiva Barica

5321

399.075,00

 

VLASNIŠTVO I POSJED: “ FEKRY ” D.O.O. USTIKOLINA U STEČAJU l/l

Datum i vrijeme i mjesto prodaje: 30.08.2022 god. ( utorak ) u 9.30 sati u prostorijama društva GP PUT d.d. Sarajevo u stečaju, ul. Franjevačka 6E Sarajevo.

Uslovi i način prodaje ;

-           Nekretnina se prodaje u zatečanom stanju pravnom i faktičkom,

-           Prodaja se vrši dostavljanjem ponuda. Ponuđena cijena ne može biti manja od raspisane.

-           Ponude mogu podnijeti domaća i inostrana pravna i fizička lica.

-           Ponude se dostavljaju stečajnom upravniku u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Ponuda za kupovinu imovine FEKRY- nekretnina” na adresu GP PUT d.d. Sarajevo u stečaju. Franjevačka 6E Sarajevo 71 000 najkasnije do 29.08.2022 god. ( ponedjeljak) poštom ili neposredno u vremenu od 10.00 do 12.30 sati, ponedjeljkom, srijedom i petkom.

-           Ponuđači (pravna lica) su dužni dostaviti izvod iz sudskog registra ne stariji od 15 dana, punomoć o zastupanju, uvjerenje sa ID brojem i Ponudu uredno ovjerenu sa ponuđenom cijenom kao i dokaz o garanciji plaćanja - bankarska garancija, i dokaz o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 KM ( garancija uplate kupovne cijene ) na račun: FEKRY d.o.o. Ustikolina u stečaju, broj 1028400000008236 otvoren kod Union bank dd Sarajevo. Bankovna garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita

Ponuđači (fizička lica) su dužni dostaviti sve kao i pravna lica izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica. kao i ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona i tačnu adresu stanovanja-Potvrda CIPS-a ne starija od 10 dana. Ponuđači inostrana lica su dužna dostaviti isprave odgovarajuće oglašenim uslovima . Uplate iz inostranstva mogu se izvršiti na adresu banke: FEKRY d.o.o. Ustilolina u u stečaju, IBANBA 3911028400000008236 SWIFT UBKSBA 22 UNION BANKA SARAJEVO - Hamdije Kreševljakovića 19.

-           Proceduru prodaje će provesti Komisije za prodaju u skladu sa Pravilima prodaje.

-           Procedura prodaje će se provesti i ako učestvuje samo jedan ponuđač koji ispunjava oglašene uslove.

-           Kupcem će se proglasiti ponuđač koji ponudi najvišu cijenu.

-Ponuđač koji bude izabran, dužan je isplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije uroku od 30 dana od dana prodaje. Uplaćeni depozit će se izabranom ponuđaču uračunati u prodajnu cijenu a ako ne isplati cijenu u propisanom roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita i drugi najbolji ponuđač sa početnom ili većom cijenom od raspisane smatrat će se kupcem. Ostalim ponuđačima, izuzev drugog najboljeg depozit će se vratiti u roku od 10 dana od dana prodaje.

-           Poreze i sve druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci.

-           Sve dodatne informacije se mogu dobiti na mob.br. 061 198 187 i 061 483 430 u vremenu od 9,30 do 13,00 sati svakim radnim danom.

-           Stečajni upravnik zadržava parvo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez navođenja razloga.

 

STEČAJNI UPRAVNIK