Pokretna i nepokretn

FEKRY doo Ustikolina u stečaju - Prodaja nekretnina i opreme stečajnog dužnika

„ FEKRY “ d.o.o. Ustikolina u stečaju 

Njuhe bb 

USTIKOLINA

 

Broj: 45 0 St 038206 19 St 

Sarajevo, 30.07.2022 god. 

 

Na osnovu člana 101,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ( « Službene novine F BiH » br. 29/03,32/04,42Л)6 i 52/18 ) i odluke odbora povjeri laća od 20.07.2022 god., stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                                OGLAS

                                                                         o prodaji imovine

 

Predmet prodaje:

1. nekretnine 

NEKRETNINA ;

OZNAKA NEKRETNINE

POVRŠINA u m2

CIJENA/u KM

MODRAN - 3 ZGRADE

-        kuća i zgrada ( 2218 m2 )

-        ekonomsko dvorište ( 3475 m2 )

kč.br. 1788 zk.ul.br. 1. KO NJUHE

5693

580.719.50

 

2. oprema-mašine i postrojenja za testerisanje i blanjanje drveta

( sredstva po popisnoj listi)                                                                                                   

 273.300,00 KM

854.019,50 KM

VLASNIŠTVO i POSJED: “ FEKRY ” D.O.O. USTTKOLINA U STEČAJU Nekretnine su objekti fabrike za sušenje, testerisanje i blanjanje drveta.

Lokacija: Njuhe bb Ustikolina

Datum i vrijeme prodaje: 30.08.2022 god. ( utorak ) u 11.30 sati u prostorijama društva GP PUT d.d. Sarajevo u stečaju, ul. Franjevačka 6E Sarajevo.

 

Uslovi i način prodaje ;

-           predmeti prodaje pod 1. i 2. se prodaju kao jedinstvena cjelina u zatečanom (viđenom) stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora.

-           prodaja se vrši dostavljanjem kovertiranih ponuda stečajnom upravniku sa naznakom " Ponuda za kupovinu imovine FEKRY ” na adresu; GP PUT d.d. Sarajevo, Franjevačka 6E Sarajevo 71 000 najkasnije do 29.08. 2022 god. ( ponedjeljak) poštom ili neposredno u vremenu od 10.00 do 12.30 sati, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Ponuđena cijena ne može biti manja od raspisane za opremu i nekretnine.

-           ponuda sc dostavlja tako što će se naznačiti posebno iznos ponuđene cijene za nekretnine i posebno iznos za opremu. Na prodajnu cijenu sredstava pod tačkom 2. će se obračunati PDV.

-           ponude mogli podnijeti domaća i inostrana pravna i fizička lica.

-           ponuđači ( pravna lica ) su dužni dostaviti Izvod iz sudskog registra ne stariji od 15 dana. Punomoć o zastupanju, ovjerenu ponudu, dokaz o garanciji plaćanja - bankarska garancija na iznos ponuđene cijene kojom se garantujc isplata kupovne cijene kao i dokaz:o uplati depozita u iznosu od 10% od ponuđene cijene, na račun; FEKRY d.o.o Ustikolina u stečaju, broj 1028400000008236 otvoren u Union bank dd. Bankovna garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita.

-           fizička lica su dužna dostaviti sve kao i pravna lica izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica, i ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona i tačnu adresu stanovanja-Potvrda CIPS-a ne stariju od 10 dana. Inostrana lica su dužna dostaviti isprave odgovarajuće oglašenim uslovima. Uplate iz inostranstva mogu sc izvršiti na adresu banke: FEKRY d.o.o. Ustilolina u stečaju;

IB AN BA 3911028400000008236 SWIFT UBKSBA 22 UNION BANKA SARAJEVO - Hamdije Krešcvljakovića 19.

-           proceduru prodaje će provesti komisija za prodaju u skladu sa Pravilima prodaje.

-           kupcem će se proglasiti ućesnik u nadmetanju koji ponudi najvišu cijenu.

-           kupac je dužan isplatiti cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje. Uplaćeni depozit kupcu će se uračunati u prodajnu cijenu a ako ne isplati cijenu u propisanom roku, stečajni dužnik zadržava iznos depozita i drugi najbolji ućesnik sa početnom ili većom cijenom od raspisane smatrat će se kupcem. Ostalim učesnicima u prodaji, izuzimajući drugog najboljeg, depozit će se vratili u roku od 10 dana od dana prodaje.

-           poreze i druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci.

-           potencijalni kupci mogu pregledati predmete prodaje po dogovoru pozivom na mob. 061 198 187 i 062 339 152.

-           sve dodatne informacije se mogu dobiti na mob.br. 061 198 187 i 061 483 430r u vremenu od 9,30 do 13,00 sati svakim radnim danom.

-           stečajni upravnik zadržava parvo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez navođenja razloga.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Jusuf Obradović