HPK ad Kozarska Dubica

Više o HPK ad Kozarska Dubica

Prava

HKP ad Kozarska Dubica u stecaju - Prodaja stečajnog dužnika

„НРК“ a.d.-u stečaju

Br.67 OSt 001589 20 St

 

Broj: 215/22

Datum: 12.07.2022.godine

 

Na osnovu Člana 158., Zakona o stečaju (Sl.GJasnik RS,br. 16/16), Člana 48. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ( Sl.Glasnik RS br. 54/17), odluke Odbora povjerilaca od 08.07.2022. godine i Odluke Skupštine povjerilaca od 08.03.2022.,“HPK“ a.d.-u stečaju,Draksenić bb. Kozarska Dubica, zastupano po stečajnom upravniku, po treći put raspisuje:

 

                                                                         OGLAS

 

O prodaji stečajnog dužnika,“HPK“ a.d.-u stečaju, Draksenić bb, Kozarska Dubica, kao pravnog lica javnim nadmetanjem

 

1-Podaci o predmetu prodaje 

1. Predmet prodaje je stečajni dužnik,“HPK" a.d.-u stečaju,Draksenić bb, Kozarska Dubica- JIB:4400730270006, kao pravno lice, koje se treći put prodaje usmenim javnim nadmetanjem, uz uslov da se nastavi obavljanje poslovne djelatnost najmanje 5 godina, računajući od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

2. Procjenena vrijednost stečajnog dužnika kao pravnog lica je: 20.117.258,32 KM.

3. Imovinu stečajnog dužnika čine nepokretnosti (zemljište i objekti) opisane u procjeni vještaka arhitektonsko-građevinske struke Momčila Kovačevića: fabrički krug u Drakseniću, upisano u LN 320 K.O. Draksenić kao svojina stečajnog dužnika, Bunari i rezervoar u Međeđi upisani u PLN broj 617 K.O. Međeđa i u K.O. Mlinarice upisane u PL 492, ZK.UL. 854 kao svojina stečajnog dužnika,i cjevovod promjera 400 mm u dužini od 7402,63 m ucrtan na skici geodetskog mjerenja broj 1-24 u K.O. Draksenić, Demirovac i Međeđa, prema potvrdi RUGIP PJ Kozarska Dubica broj 21.25/956-4/21 od 13.12.2021. godine. Na pojedinim dijelovima imovine upisani su tereti koji će biti brisani nakon izvršene kupoprodaje. Na jednoj parceli je ustanovljen zakup koji ističe krajem jula ove godine, a u silosima su uskladištene žitarice vlasništvo trećih lica.

3.1. Imovinu stečajnog dužnika čine i mašine i oprema prema opisu i procjeni vještaka mašinske struke Alekse Nježića.

4. Sjedište stečajnog dužnika (fabrički krug),“HPK" a.d.-u stečaju, nalazi se u Drakseniću bb, Kozarska Dubica, Bunari i pogon za deferizaciju i demanganizaciju vode u K.O. Međeđa i K.O. Mlinarice, potisni bunar u K.O. Međeđa, a cjevovod prolazi kroz K.O. Međeđa, Demirovac i Draksenić

II-Prodajna dokumentacija i razgledanje predmeta prodaje

1. Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije u vezi sa predmetom prodaje moguće je izvršiti svaki radni dan, uz prethodnu najavu na telefon: 052/443-861 u vremenu od 10-14h ili na email adresu: hpk.ustecaju@gmail.com

Prodajnu dokumentaciju čine: obrazac prijave, izjava o gubitku prava na povrat depozita,izvod iz procjene vrijednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica i obavještenja potencijalnim kupcima o predmetu prodaje koja sadrže podatke o vlasništvu.

2. Predmet prodaje može se razgledati svaki radni dan, uz prethodnu najavu na telefon: 052/443-861 u vremenu od 10-14h ili na email adresu: hpk.ustecaju@gmail.com

3. Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju,bez prava kupca na naknadne reklamacije i podnošenja tužbi po bilo kom osnovu, za eventualne nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji.

III- Podaci o uslovima i načinu prodaje

1. Početna cijena stečajnog dužnika kao pravnog lica utvrđena je od strane ovlaštenog sudskog vještaka i procjenitelja i iznosi 20.117.258,32 KM.

Početna cijena na trećoj licitaciji iznosi 50% procijenjene vrijednosti ili 10.058.629,20 KM.

Na trećoj licitaciji stečajni dužnik kao pravno lice ne može se prodati ispod 50% procijenjene vrijednosti ili 10.058.629,20 KM.

2. Pripadajući porezi i ostali troškovi kupoprodaje padaju na teret kupca.

3. Javno nadmetanje održaće se dana 19.08.2022. (petak) u 13.00 časova u zgradi Okružnog privredno suda u Prijedoru.

IV- Pravo na nadmetanje        

1. Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička licakoja ispune niže navedene uslove:

1.1. Nakon preuzmanja profakture izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 1.000,00 KM plus PDV. Profaktura se može preuzeti lično u sjedištu stečajnog dužnika ili putem elektronske pošte hpk.ustecaju@gmail.com, svakog radnog dana u periodu od 10-14 h uz obaveznu najavu na telefon broj: 052/443-861, krajnji rok za uplatu i preuzimanje prodajne dokumentacije je do 14 h, 15.08.2022.godine (ponedeljak).

1.2. Uplate depozit u visini od 50.000,00 KM na tekući račun stečajnog dužnika broj: 5551000050147319 kod Nove banke a.d. Banja Luka, najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije, tj. najkasnije 16.08.2022. godine (utorak).

1.3. Potpišu Izjavu o gubitku prava na povrat depozita. Izjava čini sastavni dio prodajne dokumentacije.

1.4. Potpišu ugovor o čuvanju povjerljivih podataka, prema kome se svaki od njih obavezuje na korištenje povjerljivih podataka samo u svrhu predmeta prodaje. Ugovor se potpisuje prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije. Ugovor čini sastavni dio prodajne dokumentacije.

1.5. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktor) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obvezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati'depozita. .

Lica sa neurednom dokumentacijum za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

1.6. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

2. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstamje se da je stečajni dužnik kao pravno lice prodato najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

3.  Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obavezu u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se daje odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

4. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.

5. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti ponudu nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

6. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti stečajnog dužnika na račun stečajnog dužnika:5551000050147319 kod Nove banke a.d. Banja Luka.

7. Kupac koji kupi stečajnog dužnika i izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

8. Stečajni upravnik predaje u posjed predmet kupovine, prema odredbama zaključenog ugovora o kupoprodaji.

O predaji predmeta kupovine sačiniće se poseban zapisnik.

9. Sve troškove ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na predmet prodaje nikavih obaveza.

Isplatom kupoprodajne cijene, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavat.

V- Registracija učesnika

1. Registacija učesnika počinje lh prije početka javnog nadmetanja a završava se pola sata prije početka javnog nadmetanja,odnosno u periodu od 12.00 do 12.30 časova, na istoj adresi.

2. Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:

2.1. Registruje lica koja imaju pravo učešća u javnom nadmetanju (imaju ovlaštenja ili su lično prisutna),

2.2. Učesnicima licitacije pravila prodaje biće podijeljena neposredno prije održavanja licitacije,

2.3. Poziva učesnike da prihvate ponuđenu cijenu prema unaprijed utvrđenim koracima povećanja,

2.4. Održava red na javnom nadmetanju,

2.5. Proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cijenu,

2.6. Potpisuje zapisnik.

VI- Ugovorna kazna

1. Ukoliko kupac(ili njegov pravni sljednik) ne ispuni svoju obavezu obavljanja djelatnoti najmanje 5 godina (60 mjeseci), računajući od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, isti se obavezuje platiti ugovornu kaznu.

2. Visine ugovorne kazne će se izračunati tako da se prosječna bruto plata prerađivačke industrije u Republici Srpskoj, koju objavi Zavod za statistiku RS za godinu koja je prethodila prestanku obavljanja djelatnosti, pomnoži sa brojem mjeseci koji je preostao do kraja šezdesetog mjeseca kao zadnjeg mjeseca obaveznog obavljanja djelatnosti, a to sve se pomnoži sa 30.

3. U katastru nepokretnosti u LN br.320 K.O. Draksenić izvršiće se zabilježba postojanja ugovorne kazne.

4. Kupac je dužan da stečajnom upravniku i Okružnom privrednom sudu Prijedor dostavi izvještaj ovlaštenog revizora o ispunjenju uslova iz ugovora,nastavak obavljanja poslovne djelatnosti, odnosno kojim se potvrđuje poštovanje obaveze (ili se navodi drugačije) kupca u pogledu obavljanja djelatnosti.

Ovaj izvještaj, za prethodnu godinu kupac je dužan dostaviti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

5. U slučaju da je, od strane ovlaštenog revizora, utvrđeno neispunjenje obaveze u pogledu nastavka obavljanja poslovne djelatnosti, prodavač (stečajni upravnik) je ovlašten da zatraži od kupca da otkloni nedostatke, a ukoliko ne otkloni, da od kupca naplati ugovoru kaznu.

VII- Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Prijedoru, dnevnom listu Nezavisne novine i na sajtu područne Privredne komore Banja Luka (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik