BH BANKA DD SARAJEVO

Više o BH BANKA DD SARAJEVO

Prava

BH BANKA dd Sarajevo u stečaju - Prodaja udjela u HTD HOTEL GRAND doo Sarajevo

ВН BANKA d.d. - u stečaju Sarajevo

Paromlinska 49 SARAJEVO

 

Na osnovu člana 101.102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03,32/04,42/06 i 52/18), Odluke Odbora povjerilaca od 07.07.2022. godine, stečajni upravnik raspisuje

 

                                                               OGLAS

                     O PRODAJI UDJELA JAVNIM NADMETANJEM (sedma prodaja)

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine BH BANKE dd -u stečaju Sarajevo, javnim nadmetanjem, i to:

Udjel “BH BANKA” d.d. u stečaju Sarajevo u Hotelsko turističkom društvu “HOTEL GRAND” d.o.o. Sarajevo, ulica Muhameda ef. Pandže broj 7 Sarajevo, u procentualnom iznosu od 19.9768 % (nominalni upisani iznos kapitala u visini od 1.729.728,00 KM).

Početna prodajna cijena        530.000,00 KM

B. Cijena i način prodaje

1. Početna prodajna cijena je utvrđena od strane Odbora povjerilaca Banke a na osnovu Nalaza o procjeni vrijednosti imovine od strane ovlaštenog procjenitelja imenovanog rješenjem suda.

2. Ponuđena početna cijena ne može biti manja od iste navedene u tački A. ovog oglasa.

3. Prednost pri kupovini imaju kupci koji ponude bolju kupoprodajnu cijenu, a prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

4. Obavještavaju se potencijalni kupci da preostali članovi društva u istom privrednom društvu imaju pravo preče kupovine-udjela koji je predmet prodaje, prema odredbi člana 321. Zakona b privrednim društvima, i daje stečajni upravnik dužan preostalim čianovim društva istog privrednog društva najprije ponuditi na prodaju udjel kpj i je predmet prodaje po najboljoj postignutoj cijeni na nadmetanju.

5. Lica koja imaju zakonsko ili ugovorno pravo preče kupnje moraju se prijaviti i učestvovati na usmenom javnom nadmetanju ukoliko žele koristiti ovo pravo.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1 .Na predmetnoj imovini nisu upisani tereti, a predmetna imovina je u posjedu, odnosno u vlasništvu BH Banke dd u stečaju Sarajevo sa 1/1.

2. Pravo učešća na javnom nadmetanju, imaju sva pravna i fizička lica koja u zapečaćenoj koverti dostave pismenu prijavu i dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita) do 09.08.2022. godine.

3. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati 11.08.2022. godine (četvrtak) u 11,00 sati u prostorijama BH Banke u Sarajevu, ul. Paromiinska 49.

4. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita) uplate novčana sredstva u iznosu od 1% od početne prodajne cijene, na transakcijski račun BH BANKA dd - u stečaju Sarajevo, broj: 3389002205651679 otvoren kod UniCredit bank dd Mostar, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju

5 Javno nadmetanje će se održati i u slučaju da na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa.

6.Sve poreze i troškove oko kupovine snosi kupac.

7.Prodaja se vrši po načelu «viđcno-kupijeno», bez naknadnih prigovora i žalbi vezano za predmet prodaje

5. Kupac je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, te sklopiti kupoprodajni ugovor, u suprotnom smatra se da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat depozita a stečajni upravnik raspisuje novi oglas o prodaji.

9. Dokumentacija vezana za imovinu koja je predmet prodaje može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033 661 207 i 062 776715.