Fortuna d.d. Gračanica

Više o Fortuna d.d. Gračanica

Pokretna i nepokretn

FORTUNA dd Gračanica u stečaju - Prodaja nekretnina, zaliha robe, opreme i repromaterijala


Dioničko društvo „FORTUNA“ u stečaju

75.320 Gračanica ul. Zlatnih Ljiljana br. 79.

 

Broj: St. 271722/16.-2742/22.

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku, odluke Odbora povjerilaca br. St. 271722/16. od 18.07.2022. godine i saglasnosti stečajnog sudije, stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                 OGLAS ZA PRODAJU

                            imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 

A. PREDMET PRODAJE:

I. IMOVINA d.d. ,,FOTRUNA“ u stečaju (nekretnine i pokretna imovina) u Gračanici ul. Zlatnih ljiljana br. 79. LOT 1 (VII prodaja)

(po spisku dokument br. St 271722/16.-2691/22., 2692-1/22. i 2708-1/22.))

Ukupna površina 26.093 m2, i to:

Površina pod objektima 10.399 m2, i

Površina neizgrađenog zemljišta 15.694 m2, (parkovi, parkiralište, putne komunikacije i dr.)

Najniža cijena ispod koje se imovina nemože unovčiti iznosi 5.577.203,00 KM.

Kupac plaća porez na prenos nepokretnosti i prava od 5% na postignutu prodajnu cijenu za nekretnine i PDV od 17% na imovinu na koju se po Zakonu o PDV isti obračunava.

 

II. REPROMATERIJAL I METALNE STALAŽE (IX prodaja)

(po-spisku dokument br. St. 271722/16.-2693-1/22.)

1. LOT 20 Repromaterijal gornjište

2. LOT 21 Repromaterijal donjište

3. LOT 22 HTZ oprema

4. LOT 35 Metalne stalaže

Najniža cijena ispod koje se imovina repromaterijal gornjište, repromaterijal dojište, HTZ oprema i metalne stalaže nemože unovčiti iznosi 18.823,00 KM.

 

III. MAŠINE I DRUGA OPREMA

1. LOT 13 B Mašine i druga oprema koja se nalazi u magacinu (VIII prodaja)

Popis mašina i druge opreme po,spisku br. St. 271722/16.-2694-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 10.330,00 KM.

2. LOT 30 A Mašine i druga oprema koja se nalazi u objektu šivaone VII prodaja)

Popis mašina i druge oprepie po spisku br. St. 271722/16.-2695-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 28.630,00 KM.

3. LOT 30 B Mašine i druga oprema koja se nalazi u objektu šivaone (VII prodaja)

Popis mašina i druge opreme po spisku br. St. 271722/16.-2696-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 6.950,00 KM.

4. LOT 31 Mašine i druga oprema koja se nalazi u objektu “Conte*” (VII prodaja)

Popis mašina i druge opreme po spisku br. St. 271722/16.-2697-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 18.185,00 KM.

5. LOT 32 Mašine i druga oprema koja se nalazi u hali “Hegel” (VII prodaja)

Popis mašina i druge opreme po spisku br. St. 271722/16.-2698-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 11.805,00 KM.

6. LOT 36 Ostala oprema u objektu “Fortob” Gračanica (V prodaja)

Popis opreme po spisku br. St. 271722/16.-2899-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 38.375,00 KM.

7. LOT 37 Ostala oprema u objektu “Fortob” Karanovac (V prodaja

Popis opreme po spisku br. St. 271722/16.-2700-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 23.860,00 KM.

8. LOT 38 Ostala oprema u objektu “Fortob” Prijeko brdo (V prodaja)

Popis opreme po spisku br. St. 271722/16.-2701-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 18.835,00 KM.

9. LOT 39 Ostala oprema koja se nalazi u objektu magacin “Hegel” (V prodaja)

Popis opreme po spisku br. St. 271722/16.-2702-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 11.842,00 KM.

10.  LOT 40 Ostala oprema (metalni kontejner) (VI prodaja)

Popis opreme po spisku br. St. 271722/16.-2703-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 2.755,00 KM.

11. LOT 41 Mašine i druga oprema koja se nalazi u objektu krojačnica (V prodaja)

Popis mašina i druge opreme po spisku br. St. 271722/16.-2704-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 29.398,00 KM.

12.LOT 43 Ostala oprema nadstrešnica (VII prodaja)

Popis opreme po spisku br. St. 271722/16.-2705-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 7.574,00 KM.

13. LOT 44 Ostala oprema kancelarijski namještaj, oprema i dr. (V prodaja)

Popis opreme po spisku br. St. 271722/16.-2706-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 3.233,00 KM.

14. LOT 46 Ostala oprema (boce za plin, crijevo, kolica i brener) (IV prodaja)

Popis opreme po spisku br. St, 271722/16.-2707-1/22.

Najniža cijena ispod koje se navedena imovina nemože unovčiti iznosi 285,00 KM.

 

B. USLOVI PRODAJE

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 22.08.2022. godine (PONEDELJAK) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama d.d. „Fortuna“ u stečaju, Gračanica, ul. Zlatnih ljiljana br. 79.,

2. Da se sva imovina na javnom nadmetanju unovčava (prodaje) u paketu (svi lotovi od LOT 1 zaključno sa LOT 46) i da najniža cijena ispod koje se ova imovina nemože unovčiti (prodati) iznosi 5.577.203,00 KM. Na postignutu prodajnu cijenu kupac plaća porez na prenos nepokretnosti i prava od 5% za nekretnine i PDV od 17% na imovinu na koju se po Zakonu o PDV isti obračunava,

3. Ukoliko se na javnom nadmetanju ne pojavi kupac za kupovinu sve imovine, kako je to naprijed navedeno, Komisija za prodaju će pristupiti pojedinačnom unovčavanju imovine po lotovima (osim LOT 1). LOT 1 se ne prodaje samostalno bez ostale imovine koja je predmet unovčavanja,

4. Da se imovina repromaterijal i metalne stalaže navedena pod II (LOT 20, LOT 21, LOT 22 i LOT 35) prodaje zajedno u paketu i da se ista nemože kupovati pojedinačno. Da najniža cijena ispod koje se ova imovina nemože unovčiti (prodati) iznosi 18.823,00 KM. Kupac na postignutu kupoprodajnu cijenu plaća PDV u iznosu od 17%.

5. Da se ostala imovina jiavedena u oglasu za prodaju prodaje pojedinačno po lotovima. Da je najniža cijena ispod koje se ova imovina nemože unovčiti (prodati) navedena za svaki LOT pojedinačno. Kupac na postignutu kupoprodajnu cijenu plaća PDV od 17%,

6. Da je imovina (nekretnine) navedena u LOT 1 oglasa za prodaju opterećena hipotekom u korist Poreske uprave Kantonalni ured u Tuzli i da će ista biti uklonjena Rješenjem o dosudi Općinskog suda Tuzla najkasnije 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti Rješenja o dosudi nakon čega će kupac biti uveden u posjed kupljene imovine.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita).

Iznos za uplatu depozita:

za nekretnine navedene u LOT 1 iznosi 50.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 20,21,22 i 35 iznosi 2.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 1ЗВ iznosi 1.500,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 30A iznosi 3.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 30B iznosi 1.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 31 iznosi 2.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 32 iznosi 1.500,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 36 iznosi 4.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 37 iznosi 2.500,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 38 iznosi 2.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 39 iznosi 1.500,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 40 iznosi 1.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 41 iznosi 3.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 43 iznosi 1.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 44 iznosi 1.000,00 KM.

za imovinu navedenu u LOT 46 iznosi 285,00 KM.

Uplata osiguranja (depozita) se vrši pojedinačno u iznosima kako je to naprijed navedeno isključivo na transakcijski račun stečajnog dužnika broj 1321002024623293, otvoren u d.d. ,,NLB banka" Sarajevo, Poslovnica Tuzla najkasnije zaključno sa 15.08.2022. god.

8. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

9. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (porez na prenos nepokretnosti i prava, porez na dodanu vrijednost i druge poreze) u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu uplatom na navedeni transakcijski račun.    

10. Učesniku na javnom nadmetanju koji budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (stav 9. “uslovi prodaje”) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita) nakon toga se za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa, na koga se primjenjuju odredbe tačke 9. “uslovi prodaje”.

11. Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se, na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 5 (pet) dana od dana podnošenja zahtjeva na transakcijski račun sa kog je osiguranje (depozit) uplaćen. Ukoliko učesnik na javnom nadmetanju koji nije proglašen krajnjim kupcem ne podnese zahtjev za povrat uplaćenog depozita isti će mu biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od dana pravosnažnosti Rješenja Općinskog suda Tuzla o dosudbi.

12. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni Komisiji za prodaju dokazati svoj identitet u skladu sa Zakonom. Ukoliko je učesnik pravno lice obavezan je Komisiji za prodaju, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja, predati slijedeća dokumenta: dokaz o uplati depozita, kopiju Rješenja o registraciji, kopiju Uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (ukoloko je obveznik PDV), kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva, pečat društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je Komisiji za prodaju predati dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

13. Imovina se prodaje po principu «viđeno-lmpljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

14. Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac.

15. Da su kupci pokretne imovine obavezni istu preuzeti najkasnije 8 (osam) dana od dana uplate postignute prodajne cijene uvećane za pripadajuće poreze. Troškovi demontaže, iznošenja imovine iz objekata i utovara,snose kupci. Preuzimanje kupljene imovine se vrši radnim danima u periodu od 07,00 do 15,00 sati.

16. Imovina koja je predmet prodaje i dokumentacija za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi prodavca u Gračanici, ul. Zlatnih ljiljana br. 79. svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati, počev od 01.08. zaključno sa 15.08 2022. godine uz obaveznu predhodnu najavu stečajnom upravniku ili kontakt osobi. Pregled imovine bez predhodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika ili kontakt osobe nije moguć.

17. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi, na faks i telefon broj 035/704 188 na broj mobitela 061/ 633 961 kontakt osoba Delić Sead i na broj mobitela 061/139 900 stečajni upravnik

 

Stečajni upravnik