NEUWEILER d.o.o. Livno

Više o NEUWEILER d.o.o. Livno

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Neuweiler d.o.o. Livno

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Martina Baković, u stečajnom postupku nad pravnom osobom Neuweiler d.o.o. Livno, mjesta sjedišta Begovača bb, Livno zastupanog po zz direktoru Saniti Vidimlić, odlučujući o prijedlogu stečajnog vjerovnika NEUWEILER Individual Textil GmbH, mjesta sjedišta Descostrasse
16-18 76307 Karlsbad, SR Njemačka, zastupan po punomoćnicima Miri Kebi, Semiru Guzinu i Anelu Droci, odvjetnicima iz ZOU Kebo &Guzin iz Mostara nakon održanog ročišta za utvrđivanje uvjeta za o tvaranje stečajnog postupka koje ročište je održano dana 09.11.2021. godine, dana 26.11.2021. godine donio je sljedeće


                                                                               RJEŠENJE

 


1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Neuweiler d.o.o. Livno MBS 1-1989.

2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Behrija Huseinbegović iz Bugojna.

3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dan 26.11.2021. godine u 12,00 sati.

4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoje tražbine Sudu, u dva primjerka s dokazima o osnovanosti potraživanja u skladu sa čl. 110 Zakona o stečaju, pozivom na broj spisa 68 0 St 060137 20 St. Uz prijavu dužnost je
priložiti dokaz o uplaćenoj pristojbi na prijavu tražbina kako slijedi: Za prijave vjerovnika iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 100,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.

5. Pristojbu uplatiti na proračun Hercegbosanske županije, broj 1610200033560061, svrha uplate: sudska pristojba u stečajnom postupku 68 0 St 035029 15 St, vrsta prihoda 722221, proračunska organizacija1402001, šifra općine 055.

6. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnikada svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

8. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda u Livnu, koji se vodi pod MBS.

9. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se danas na oglasnoj ploči ovog suda i dostavit će "Službenim novinama Federacije BiH" radi objave.

10. Zakazuje se ročište za ispitivanjeprijava tražbina za dan 18.01.2022. godine u 12,30 sati.

11. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana Skupštine vjerovnika.

 

Broj 68 0 St 060137 20 St
26. studenoga 2021. godine
Livno