Pokretna i nepokretn

POSAVINA KOKA doo Orašje u stečaju - Šesta prodaja imovine stečajnog dužnika

"Posavina-koka" u stečaju d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje,

XIV ulica bb, 76270 Orašje

stečajni upravnik

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 24.01.2020.godine, Odbora povjerilaca od 25.08.2020.godine i uz saglasnost razlučnih povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

 

                                                                  OGLAS O ŠESTOJ (Ponovljenoj)

                                                        PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I. PREDMET ORODAJE

1. Nepokretne imovina stečajnog dužnika "Posavina-koka" u stečaju d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje, što uključuje slijedeće:

1.1. Nekretnine na k.č. br. 870/2 i kč. br. 873/3, k.o.Orašje I…..početna cijena…..281.447,38 KM

1.2. Nekretnine na k.č. br. 524/1, 524/2, 524/3, k.o. Kostrač....početna cijena….268.665,15 KM

Ukupna vrijednost nekretnina…......................................................................550.112,53 KM

 

2. Mašine i oprema imovina stečajnog dužnika "Posavina-koka" u stečaju d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje, što uključuje slijedeće: (cijene bez PDV-ea)

2.1.  Predvalionici PAS-REFORM"god.proizvod. 1990... 4 kom x 5.400,00... ……21.600,00 KM

2.2. Predvalionik"PAS-R£FORM"god.proizvod.   1990………………3.600,00 KM

2.3. Predvalionici"VICTORA"god.proizvod. 2007. 4 kom x 9.400,00………………36.000,00 KM

2.4. Valionici"PAS-REFOFM"god.proizvod. 1990. 2 kom x 4.500,00………………9.000,00 KM

2.5. Valionik"VICTORA"god.proizvod. 2007………………6.750,00 KM

2.6. Sortirka za jaja "MOBA" god.proizvod. 1987 ………………18.900,00 KM

2.7. Oprema za proizvodnju konzumnih jaja 2 kompleta………………33.075,00 KM

2.8. Trafostanica "Energoinvest" 300 KW………………13.500,00 KM

2.9. Uredski sto 10 kom x 45,00 KM………………450,00 KM

2.10. Peć na čvrsto gorivo ""Radijator Inžinjering" god.proi. 2006………………900,00 KM

2.11 .Peć na čvrsto gorivo………………450,00 KM

2.12. Uredska stolica 12.kom x 22,50 KM………………270,00 KM

2.13. Uredska vitrina i ormar 5 kom x 45,00 KM ………………225,00 KM

2.14. Mikrovalna peć "STUDIO" ………………22,50 KM

2.15 Usisivač za prašinu 2 kmo x 22,50 KM………………45,00 KM

2.16.SEF ………………45,00 KM

2.17.0dmaščivač "ANTONIO GOGLIA" god.proi. 2003……………3.150,00 KM

2.18.Saržna vaga………………2.250,00 KM

2.19.Silos metalni pocinčani "BROCK" god.proi. 1995.kom 4 x 2.250,00……9.000,00 KM

2.20.Kamion rifuzer "FAP" god. Proiz. 1989………………2.700,00 KM

Ukupna vrijednost mašina i opreme………………......................161.932,50 KM

 

II. Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene definisane ovim oglasom, odnosno najviše 10.000,00 KM na transakcijski račun "Posavina-koka"d.o.o. Orašje stečaju broj: 3381802255851091 kod UniCredit banke dd. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i rednim brojem za koji se nadmeće.

NAPOMENA:Kupci koji su uplatili depozite za prodaju koja nije održana 12.10.2021. godine prenosi se kao uplata po ovom oglasu.

2. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati 18.03.2022. godine u 12 sati, u poslovnom prostoru "Posavina-koka" u stečaju d.o.o, VIII ulica bb, Orašje.

3. Kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju, «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi vezano za predmet prodaje,

4. Početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojevima,

5. Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

6. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana za nekretnina a 7 dana za mašine i opremu od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

7. Prednost pri kupovini ima kupac koji kupuje imovinu firme kao cjelinu.

8. Kupcu će uplaćeni depozit biti uračunat u cijenu a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena osim prva tri rangirana depozit za učešće će se vratiti za tri dana od dana prodaje.

9. Kupac koji uplati depozit za učešće na javnom nadmetanju a ne učestvuje ili odustane na usmenom javnom nadmetanju gubi pravo na povrat depozita

10. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

 

IV. Rok za dostavljanje ponuda

-krajnji rok za uplatu depozita je 15.03 .2022. godine, pečat banke ili pošte.

-imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati po dogovoru na telefon: 063 342 260 ili 061 421 074,

 

Stečajni upravnik