Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Pokretnina

TRUDBENIK ad Doboj u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 3. i 4. od dana 16.07.2021 godine, i Odluke Odbora povjerilaca broj: 34-2/21 i 34-4/21 od 17.11.2021 godine, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem: 281/21 dana 19.11.2021 godine, raspisuje:

 

                                                                           JAVNU LICITACIJU

 

-PREDMET PRODAJE:

POKRETNA IMOVINA stečajnog dužnika TRUDBENIK AD Doboj-u stečaju, lokacija Nikole Tesle br.26

/Sva pokretna imovina je iskazana bez PDV-a/

 

1. OPREMA I INVENTAR…………………..Spisak br.l.

a). OPREMA-POGONSKA……………………..170.187,00 KM

b). OPREMA-KANCELARIJSKA………………………………1.812,00 KM

c). UPOTREBLJIVI INVENTAR-KANCELARIJSKI I POGONSKI………….13.242,00 KM

UKUPNO OPREMA I INVENTAR:                  185.241,00 KM

 

2.ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA, REPROMATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA

Spisak broj 2.

a). SKLADIŠTE BROJ 01, ELEKTRO MATERIJALI I DIJELOVI  22.919,00 KM

b). SKLADIŠTE BROJ 02, REPROMATERIJAL I KANCELARIJSKI MATERIJAL                  3.114,00 KM

c). SKLADIŠTE BROJ 08, REZERVNI DIJELOVI-KUPOVNE POZICIJE                 45.736,00 KM

d). SKLADIŠTE BROJ 37, DIJELOVI MAŠINSKOG ODRŽAVANJA                      3.139,00 KM

e). SKLADIŠTE BROJ 38, DIJELOVI ELEKTRO ODRŽAVANJA                             2.520,00 KM

UKUPNO SKLADIŠTA:     77.428,00 KM

 

3. Oprema u Ispitnoj stanici      

Spisak broj 3.

 

Naziv opreme za procjenu

Broj komada

Pojedinačna vrijednost (KM)

Ukupna vrijednos t

(KM

)

1

Rezervoar za zrak zapremine 10500 litara, radni pritisak 40 bara

1

7.000,00

7.000,00

2

Rezervoari za zrak zapremine 2000 litara, radni pritisak 10-13 bara

16

2.550,00

40.800,00

3

Rezervoari za zrak zapremine 41 litar, radni pritisak 15 bara

14

430,00

6.020,00

4

Rezervoari za zrak zapremine 490 litara, radni pritisak 10 bara

2

1.000,00

2.000,00

5

Oprema upravljačke stanice i razvodni cijevni sistem za zrak i vodu

 

 

44.000,00

6

Rezervoar za vodu zapremine 5000 litara, sa 6 pumi za vodu i elektromotorima

 

 

3.700,00

 

UKUPNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST OPREME ISPITNE STANICE

103.520,00

 

4. Metalni otpad sa deponije smeća u krugu firme - sekundarne sirovine                          

Spisak broj 4.

Zbirno procjenjenje vrijednosti……………300,00 KM

 

/Na svu pokretnu imovinu Spisak 1-4, dodaje se vrijednost PDV-a/.

 

- MJESTO I DATUM PRODAJE:

Trudbenik ad Doboj-u stečaju, Nikole Tesle broj 26 Doboj, dana 07.12.2021 godine u 12,00 časova i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač

 

- PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 06.12.2021 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

- Depozit za Spisak broj 1. Oprema i inventar, zbirno po tačkama a) b), c) 10% ili pojedinačno za stavke iz tačaka a) b),c) 20%. (Za cijene pojedinačnih stavki iz a) b) i c) informisati se kod Komisije za sprovođenje licitacije

- Depozit za Spisak broj 2, Zalihe rezervnih dijelova, repromaterijala, gotovih proizvoda i poluproizvoda, zbirno po tačkama a) b), c), d), e) 10% ili pojedinačno za stavke iz tačaka a) b),c), d) e) 20%.( Za cijene pojedinačnih stavki iz a.) b) i c),d), e) informisati se kod Komisije za sprovođenje licitacije.

- Depozit za Spisak broj 3. Oprema u ispitnoj stanici, 10% zbirno po tačkama od 1-6 ili 20% pojedinačno po stavkama iz tačaka 1-6

-Depozit za Spisak broj 4. Metalni otpad sa deponije smeća-sekundarne sirovine 10%

 

- OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost će se dati ponuđaču sa većom ponudom od početne cijene.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak povećanja licitacione cijene odrediće Komisija na licitaciji.

Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licititirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

 

- UVID U IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije informacije, opis i specifkaciju imovine po spiskovima broj: (1-4), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212, 065 562 115, 065 749 886 ili na zahtjev na email: trudbenik.stecaj@gmail.com

 

Stečajni upravnik