TMB d.d. Banovići

Više o TMB d.d. Banovići

Nekretnina

TMB dd Banovići u stečaju - Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Tuzli broj: 32 O 053864 05 St od 10.05.2005 godine,u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom

 

                                                                                „TMB" d.d. Banovići

                                                         mikromotori i električni aparati Banovići u stečaju

                                                         Adresa: 7520 Banovići,uI.Branilaca Banovića 23 A

 

a u skladu sa članom 162.Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH broj: 53/21) te odluke Skupštine povjerilaca od 21.03.2018.godine i odluke Odbora povjerilaca od 17.11.2021.godine stečajni upravnik stečajnog dužnika,objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za dvanaestu prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika

 

PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika koja se nalazi u Banovićima,ul.Branilaca Banovića 23 A,a koja se sastoji se od sljedećeg popisa:

R.b

Predmet prodaje - nekretnina

POČETNA CIJENA

1.

Proizvodna hala,dograđeni dio administrativni dio sa KTB

343.482,48

2.

Fabrika sa magacinom gotovih proizvoda

35.817,70

3.

Portirnica

27.123,31

4

Nadstrešnic

2.516,51

5.

Svega ( 1 do 4 )

408.940,00

6.

Vanjsko uređenje (6.1. do 6.3.)

66.275,45

 

51. Asfalt,saobraćajnice i platoi

37.164,05

 

5.2. Ograda i kapija

24.858,90

 

5.3. Vanjska rasvjeta

4.252,50

7.

Zemljišna parcela označena kao k.č.br.314/2 KO Banovići,površine 8.128 m2

276.514,56

8.

SVEUKUPNO ( 5 + 6 + 7 )

751.730,01

 

I. 1.    Nekretnine iz prethodnog popisa imaju dokaz o vlasništvu u sjedištu prodavca ili u zemljišnim knjigama koje se vode kod Opštinskog suda u Banovićima.

 

II. NAČIN PRODAJE

2.1. Imovina na javnoj prodaji može se prodavati po cijeni nižoj od navedene početne cijene u ovom oglasu.Najveća ponuđena cijena iz ponude ujedno predstavlja početnu cijenu na usmenom javnom nadmetanju - učesnika u glavnom nadmetanju.

II.1. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu označenu u ovom oglasu ne može biti manja od 5.000,00 KM a maksimalno 10.000,00 KM u jednom krugu javnog nadmetanja

II.2. Prodaja se vrši usmenim i javnim nadmetanjem.

 

III.   TERMIN,UVJET I POSTUPAK PRODAJE

3.1.  Postupak javnog nadmetanja - licitacije održat će se dana 10.12.2021.godine u 10:00h u prostorijama stečajnog dužnika u Banovićima,ul.Branilaca Banovića 23 A

 

III. 1. Uvjeti prodaje

Nekretnine se prodaju kao cjelina kako je navedeno u tački 1.1. u ovom oglasu.

Prodaja imovine održat će se i ako na njemu učestvuju samo jedan podnosilac prijave,a koji ispunjava uslove iz ovog Oglasa.

 

III.2. Pravo učešća na javnom nadmetanju

Pravo učešča upostupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit na ime osiguranja u iznosu od 10.000,00 KM na

„TMB" d.d. Banovići.u stečaju

broj: 1321300311797860 kod NLB banke d.d. Sarajevo

s naznakom „za učešće u javnom nadmetanju".

 

III.3. Postupak prodaje

Navedena imovina ( sva prava ) prodavače se u pravnom i fizičkom stanju u, viđenom stanju na dan prodaje,bez prava na prigovor i naknadne reklamacije,te se na kupca prenose ista prava sa kojima je raspolagalo društvo na istom. Pobjednikom javnog nadmetanja smatrat će se ponuđač koji ponudi najvišu cijenu.

Proglašeni kupac dužan je da uplati preostali iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana,računajući od dana zaključenja javnog nadmetanja.

Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku gubi pravo na povraćaj depozita,a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao i proglašeni kupac

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog ponuđača, uplaćeni depozit se vraća u roku od 10 dana od dana održane licitacije.

Poreze i troškove koji proizlaze iz ovog kupoprodajnog odnosa snosi kupac.

Uvođenje kupca u posjed kupljenih nekretnina izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

 

IV. DOSTAVLJANJE PONUDE

Ponude se dostavljaju preporučeno na adresu:

„TMB" d.d. Banovići.u stečaju 7520 Banovići,ul.Branilaca Banovića 23 A

Krajni rok za dostavu ponuda je dva sata prije početka licitacije.

 

V      VRIJEME RAZGLEDAVANJA NEKRETNINA I UVOD U DOKUMENTACIJU

V.l.   Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10 do 15 sati,uz prethodnu najavu na telefon broj: 062 - 108 - 509 ili 061 - 046 - 540

 

Stečajni upravnik