Pokretnina

ŠAHINPAŠIĆ doo Sarajevo u stečaju - Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika

Trgovačko knjižarsko društvo „ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju

ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža,

71210 Ilidža

 

Broj: 65 St 769433 19 St/2

Datum: 17.11.2021. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca od 07.09.2021 .godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

                                                                                    OGLAS

                                          O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM

 

 I. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika: TKD„ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju LOT I.

1.            Poslovni objekt prizemlje + galerija odnosno sprat upisan u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured kao vlasništvo 1/1 Trgovačko knjižarsko društvo„ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža, k.č.2684/7 upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 7359 KO SP Hrasnica, ukupne površine 2062 m2 od čega skladište sa kancelarijama površine 868 m2 + dvorište 1194 m2

UKUPNO POČETNA CIJENA LOT I                            1.450.000,00 KM

 

9. Stalak rotirajući za knjige 23 komada, početna cijena 27,00 KM bez PDV- a,po komadu,

11. Metalne police u skladištu visoke komplet početna cijena 13.500,00 KM bez PDV-a,

14. Telefonska centrala početna cijena 900,00 KM bez PDV-a,

 

II.            Cijena i način prodaje :

1.            Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2.            Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III.          Uslovi, termin i hačin prodaje

1.  Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita). Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 01.12.2021. godine u 13 sati u poslovnom prostoru Trgovačko knjižarsko društvo„ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo- u stečaju ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža, Uslovi prodaje su:

>             kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,-

>             početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojem,

>             usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene svakog predmeta prodaje defmisane ovim oglasom a najviše 10.000,00 KM, na transakcijski račun TKD„ŠAHINPAŠIC" d.o.o. Sarajevo-u stečaju, kod NLB Banka broj: 1323002022447386, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i LOT odnsno redni broj za koji se nadmeće,

  •  prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,
  •  javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjav uslove Oglasa,

>             ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana prodaje, za LOT 130 dana, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

>             Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

>             sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

 

2. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 29.11.2021. godine, pečat banke ili pošte.

 

3.Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati u krugu stečajnog dužnika SRIJEDOM od 10 do 12 časova ili po dogovoru na navedene telefone. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone 033 771 189, 061 148 890 i 061 421 074,