Rudstroj d.d. Kakanj

Više o Rudstroj d.d. Kakanj

Pokretnina

RUDSTOJ dd Kakanj u stečaju - Prodaja postrojenja i opreme prikupljanjem pismenih ponuda

Privredno društvo «RUDSTROJ» d.d.- u stečaju Kakanj

Ul. Rudarska br. 8

KAKANJ

Stečajni upravnik

 

Broj: St-139969/16-125/21

Dana, 16.11.2021. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine F BiH broj 29/03, 32/04,42/06 i 52/18), Odluke Skupštine povjerilaca od 20.04.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 11.11.2021. godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

                                                                    JAVNI POZIV

       ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU POSTROJENJA I OPREME (trideset i peta prodaja)

 

A. Predmet oglasa je prikupljanje ponuda u cilju prodaje imovine po sistemu zatvorene koverte, i to:

a) Mašinska oprema (pojedinačna prodaja svih mašina, postrojenja i drugog -prema popisnoj listi i Elaboratu o procjeni tržišne vrijednosti mašinske opreme), i to:

 

Red Broj.

Naziv mašine

Proizvođač

God. Proizv.

1.

Kružna pila za metal

TOS Čehoslovačka P-27

1947

2.

Lučna pila

IMOPobedaUD320

1985

3.

Brusilica za rezanje metala

FAM Novi Sad AC

1973

4.

Kordinatni rezač-Pantograf-neispravan

OVM 5-3000 Gorenje Varstroj

1985

5.

Mašina za sječenje laserom

BY Vention 3015

2007

6.

Mašina za sječenje laserom

Bistronik BTL 2800

1997 ,

7.

Mašina za oblikovanje lima

Rudstroj

 

8.

Mašina za savijanje cijevi

Rudstroj

 

9.

Kovački čekić

ILRŽeleznikVC-150

1960

10.

Tokarski strijTv.br.l3254,snaga 10kW

Škoda ČSR SUR350

 

11.

Univerzalna glodalica

Prvomajska Zagreb Tip GKA-3US

1986

12.

Horizontalna glodalica -BorverkTip 2A 620-1

Zavod im sverdlova USSR

 

13.

Kratkohodna rendisaljka

Majevica Bačka Palanka KB-500

1972

14.

Dvostarna brusilica Tv.br.4136

Gostol Nova gorica OD 450

1979

15.

Dvostrana brusilica

TOZ-Škofija Loka

 

16.

Peć za žarenje

Cer Čačak KPK 100-120 kW

 

17.

Peć za žarenje Tv.br.006

Cer Čačak ŽP

 

18.

Peć za sušenje elektrode

Instrumentarija Zagreb ST 06

 

19.

Makaze za lim male

Jelšingrada Banja Luka

1966

20.

Hidraulična presa za izradu odbojne ograde, 200 bar

Rudstroj

 

21.

Stolna bušilica

Majevica tip SB008

1954

22.

Univerzalna brusilica za oštrenje alata

Prvomajska Zagreb

1986

 

 

B. Cijena i način prodaje

1. Oglasom nije utvrđena početna prodajna cijena za predmete prodaje.

2. Navedena imovina se prodaje pojedinačno po predmetima prodaje.

3. Prodaja će se izvršiti po principu zatvorenih koverti odnosno pismenih ponuda , a stečajni upravnik zadržava pravo izmjene predmeta, cijene, uslova i načina prodaje, bez bilo kakvih obavještenja, odgovornosti ili prava prigovora po tom pitanju od strane ponuđača.

 

C.  Uslovi, rokovi i način prodaje

1. Pravo učešća na Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za kupovinu postrojenja i opreme, imaju sva pravna i fizička lica koja do 03.12.2021. godine dostave ponudu za kupovinu predmeta prodaje.

2. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom„Ponuda za kupovinu postrojenja i opreme", te treba sadržavati puni naziv ponuđača, adresu i broj telefona, predmet ili više njih na koje se \i muda odnosi te iznos ponuđene kupoprodajne cijene.

3. Ponuda se dostavlja direktno ili puteni pošte na adresu: „RUDSTROJ" dd u stečaju Kakanj, Rudarska br. 8,72240 Kakanj.

4. Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti je bez ograničenja, pojedinačno po predmetima prodaje,

5. Stečajni upravnik zadržava pravo da ponudu prihvati u cjelosti, odbije ponudu, traži dopunu podataka te neprihvati niti jednu ponudu bez odgovornosti, obrazloženja i obavještenja ponuđačimaa ponuđači u tom slučaju nemaju pravo prigovora.

6. U slučaju odabira ponuđača, stečajni upravnik će istog obavjestiti o prihvatanju ponude najkasnije do 10.12.2021.godine u cilju Analiziranja prodaje.

6. lmovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se pogledati svakog radnog dana od 08-15 sati(uz prethodnu najavu) najkasnije do 03.12.2021.godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:032 554 487i 062 776 715.

 

D. Ostali uslovi prodaje

-              imovina se prodaje pojedinačno po mašinama i drugim predmetima prodaje, a kupac kupuje imovinu Privrednog društva „Rudstroj" u stečaju Kakanj, ulica Rudarska br. 8 Kakanj, na kojoj prodavač ima pravo vlasništva.odnosno imovina se prodaje u postojećem pravnom statusu,

-              na najvećem dijelu opreme, mašina i postrojenja su upisani tereti: zalog u korist više založnih povjerilaca (na osnovu izvršnih rješenja suda, odnosno drugih upisa zaloga),

-              upisani tereti založna prava na stvarima će se brisati po uplati cjelokupne prodajne cijene a na osnovu posebnog rješenja stečajnog sudije,

-              stečajni upravnik zadržava pravo da navedeno javno nadmetanje djelimično ili kao cjelinu poništi ukoliko ponuda u zatvorenoj koverti ne zadovoljava minimalne uslove utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca.

-              javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač, a koji is-punjava uslove Oglasa,

-              sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

-              prodaja se vrši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

-              svi ponuđači čije ponude budu prihvaćena, dužni su u roku od 3 (tri) dana uplatiti polog u vrijednosti od 20% postignute cijene predmeta prodaje, a u suprotnom smatrat će se da su odustali od kupovine,

-              najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana prodaje, a u roku od naredna tri dana je dužan preuzeti kupljenu stvar,

-              ako najpovoljniji ponuđač ne plati cijenu u određenom roku, smatra se da je odustao od kupovine, a na njegovo mjesto se bira ponuđač sa sljedećom najpovoljnijom ponudom koja ispunjava uslove odnosno bude prihvaćena, u suprotnom stečajni upravnik objavljuje novu prodaju imovine.