DES doo Sarajevo

Više o DES doo Sarajevo

Pokretnina

DES doo Sarajevo u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

„DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanjem, rehabilitaciju i zapošljavanje invaiidnih lica oštećnog sluha i govora Sarajevo - u stečaju Ul. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica) Sarajevo

 

broj: 65 0 St 612592 16 St/13

datum: 17.11.2021. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

 

                                                                                  OGLAS

                                                        O PRODAJI USNEMIN JAVNIM NADMETANJEM

 

I. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

Stečajnog dužnika ,,DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanjem, rehabilitaciju i zapošljavanje invaiidnih lica oštećnog sluhai govora Sarajevo - u stečaju, što uključuje slijedeće:

1. Mašina za obradu rupa-rupičarka            170,00

2. Mašina za dugmad         240,00

3. Mašina ringličarka           250,00

4. Mašina za vez sa dvije glave       početna cijena  2.200,00 KM bez PDV,

5. Ofset mašina ADASTA 725                      kao sekundara 0,40. Km/kg

6. Ofset mašina ADASTA 516                       kao sekundara 0,40. Km/kg

7. Kopir aparat CANON      100,00

8. Kopir aparat CANON      80,00

9. Ofset mašina ADASTA 826        kao sekundara 0,40. Km/kg

10.Mašina za pakovanje knjiga                 150,00

11 Mašina za sječenje i obradu platna,(2 kom) Ikom... 150,00

12. Laserska graverka TROTEC   početna cijena  13.700,00 KM bez PDV.Smanjena

13 Razni materijali, roba (keper, vodonepropusni materijali, postava, štofovi, radna odjela, jakne bluze, i dr, prema lager listi 2.000,00 KM, KAO CJELINA

14.Razni inventar, stolice,vitrine stalaže i dr. prema lager listi, 1.000,00 KM, KAO CJELINA

 

II.Cijena i način prodaje :

1.            Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2.            Prodaja imovine izvršit će se metodomUsmenog javnog nadmetanja.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 100,00 KM , na transakcijski račun "DES"d.o.o.-u stečaju broj: 1610000181370029 kod Raiffeisen Banke dd. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i rednim brojem za koji se nadmeće, a za redni broj: 5; 6; 9 depozit iznosi 300,00 KM.

2.            Usmeno javno nadmetanje će se održati 29.11. 2021 godine (ponedeljak) u 13,30 sati u poslovnom prostoru ul. Ul. Čobanija br. 4, Pečatoreznica, Sarajevo.

3.            Kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju, «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi vezano za predmet prodaje,

4.            Ponuđena cijena ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojevima,

5.            Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

8. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

 

IV. Rok za dostavljanje ponuda 

-krajnji rok za uplatu depozita je 29.11.2021. godine, pečat banke ili pošte.

-imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika Ul. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica) Sarajevo od 8 do 15 časova ili po dogovoru na telefon: 061 931 416,033 225 977,

 

Stečajni upravnik