DENARO doo Bihać

Više o DENARO doo Bihać

Pokretnina

DENARO doo Bihac u stečaju - Prodaja pokretne imovine

„DENARO" d.o.o. Bihać u stečaju

 Na osnovu člana 101. stava 2. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03,32/04, 68/05,42/06 i 52/18) i Odluke Odbora povjerilaca stečajni upravnik objavljuje:

                                                                                  

                                                                        OGLAS

                                        O PRVOJ PRODAJI Lot-a 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. i 13.

 Prodaja stečajne mase će se vršiti putem usmenog javnog nadmetanja, a ista će se održati dana: 20.12.2021. godine, godine (Dan: PONEDELJAK) sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Općinskog suda Bihać soba broj 40/111.

 

I. POKRETNA IMOVINA

LOT 3

Stroj univerzalni za rezance Proizvođač GLOBALPROJEKT model RSV 01 2018 godina, pogon pneumatski 6 bar, boja plava, ispravan

4.810,00

LOT 4

Stroj kidalica DL-5000 za ispitivanje vlaćne čvrstoće, proizvođač Kina, godište 2019. godina, pogon električni 220 V, snaga 5000 N, ispravno

3.375,00

LOT 5

Vaga AHC- 30 MR Tscale Electronics, proizvođač Hrvatska, godište 2001. pogon električne, ispravo.

123,50

LOT 6

Fen DF 347 DWE Makita, Japan, godište 2018. električne, ispravno

40,70

LOT 7

Kompresor RA-101MANNESMANN DEMAG, Njemačka, godište 1993., električni, ispravno

1.577,60

LOT 8

Valjci raznih dimenzija kao rezervni dijelovi, ispravni rezervni dijelovi kupljeni u toku 2018. godine.

4.500,00

LOT 9

Brda za tkalačke strojeve kao rezervni dijelovi, ispravni rezervni dijelovi

1.251,00

LOT 10

Paletar ručni hidraulični GS nosivosti 2000 kg, Njemačka, godište 2017., nosivost2000 kg

256,80

LOT 11

Vaga EVAAHC 30 kg mjerno područje, Hrvatska, godište 2016., ispravna

352,00

LOT 12

Kosilica ručna motorna VIKING; No 14 1201 54 19520, Njemačka, godište 2018. ispravna

735,00

LOT 13

Trimer za travu ST/GT 2500G-027R STRAUS, Austrija, godište 2014. motor benzin, dvotaktni, ispravan

186,00

 

 

Lot-ovi se prodaju u zatečenom stanju, usmenim nadmetanjem, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijene navedene uz Lot. Prodaja se vrši po načelu "VIĐENO KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije izlaska na javni poziv pregleda imovinu. Minimalni iznos pojedinačno ponuđenog iznosa (podizanje cijene za Lot) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvrđene cijene svakog pojedinačnog Lot-a.

Imovina se može pogledati 10(deset)danaprijedatumaodržavanjausmenogjavnognadmetanja, uzpredhodnu najavu na telefon: 061/371 -116 u vremenu od 11,00 sati do 15,00 sati.

II.            USLOVI PRODAJE

Pokretna imovina se prodaje kao pojedinačni Lot

Sve pokretne stvari su prikazane u nalazu i mišljenju vještaka mašinske struke i iste se prodaju prema nalazu i mišljenju vještaka mašinske struke.

Kupac imovine se obavezuje da u potpunosti očisti mjesto gdje je vršio demontažu Lot-a od ostalih materijala koje ne želi da kupi.

III.          ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA IMOVINU

Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije do dana . prodaje 20.12.2021. godine, odnosio i na sam dan prodaje uz predočenje naloga za plaćanje ovjerenog od strane banke, UPLATE DEPOZIT NA TRANSASKCUSKI RAČUN STEČAJNOG DUŽNIKA BROJ: 134-490-10039046-78, otvoren kod ASA d.d. Sarajevo Poslovnica Cazin MINIMALNO 10% od utvrđene cijene svakog pojedinačnog Lot-a u oglasu, Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot (broj lota). Kupac pokretne imovine dužan je platiti kupoprodajno cijenu u roku od 10 dana od dana proglašenja kupca. Ukoliko kupac sa najvišom ponudom za pokretnu imovinu ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja u visini od 30% od položenog depozita (iznos čini troškove stečajnog dužnika u koracima objave, održavanja prodaje, naknade članovima komisije i si.), tj. ukoliko bude proglašen kupcem i ne uplati ponuđenu cijenu, razlika umanjenja za 30% će se vratiti prvom ponuđaču u roku od 90 dana, a prodaja će se smatrah neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru (i narednim ponuđačima se vrši povrat depozita samo u iznosu umanjenom za 30% od položenog depozita-osiguranjazaučešće). Ponuđačima, osim triprvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenjajavne prodaje, umanjeno za 30,00 KM, koji služe za pokriće bankarskih i drugih nužnih troškova za povrat depozita Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac đužanje deponovati -uplatiti prodajnu cijenu u roku od 15 dana od dan obavještenja daje prvoplasirani kupac odustao, odnosno trećeplasirani isto će biti obavješten od strane stečajnog dužnika da mora uplatiti postignutu cijenu u roku od 15 dana, od dana prijema obavještenja Ukoliko i drugoplasirani i trećeplasirani ponuđač ne uplate ponuđenu cijenu, istima se razlika depozita u iznosu od 70% vraća nakon isteka 90 dana. Kupac pokretne imovine snosi sve troškove demontaže i utovara pokretnih stvari, kao i sve poreze koji se vežu za prodaju pokretne imovine.