GMK d.d. Kakanj

Više o GMK d.d. Kakanj

Nekretnina

GMK dd Kakanj u stecaju - Prodaja nekretnina u Kakanju

,,GMK“ d.d. KAKANJ - u stečaju 72240 KAKANJ,

Selima Efendije Merdanovića b.b.

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103, Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03,32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 26.04.2016. godine i Odbora povjerilaca od 06.07.2021 .godine stečajni upravnik, oglašava:

 

                                                                        JAVNO NADMETANJE

R.br.1. GARAŽA 13,0 m2         početna  cijena: 6.156,80 KM

ZК uložak broj: 489, KO Kakanj, Broj parcele 1041/3, Oznake: KOTLOVI - Garaža

R.br.2. GARAŽA 17,0 m2         početna  cijena: 8.051,20 KM

ZK uložak broj: 489, KO Kakanj, Broj parcele 1041/7, Oznake: KOTLOVI - Garaža

R.br.3., ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA-Ulazni vjetrobran i lift, koji se nalazi na etaži prizemlja (Ep-ZK), a sastoji se od: vjetrobrana površine 26 m2 i lifta površine 4 m2,tj. ukupne površine 30 m2-zajednička komunikacija,

početna cijena: 3.000,00 KM

ZK uložak broj 1867:, KO Doboj, Broj parcele 1790/5EZ1UJ4, Oznake: zajednička komunikacija

R.br.4„ ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA 148.80 m2     početna  cijena: 14.880,80 KM

ZK uložak broj 1867:, KO Doboj, Broj parcele 1790/5EZ1UJ4, Oznake: zajednička komunikacija

R.br.5., NUŽNE ZAJEDNIČKE KOMUNIKACIJE ZA GARAŽNA MJESTA POVRŠINE,

p= 968 m2 početna cijena: 48.400,00 KM

a) Posebni dio stambeno-poslovnog objekta Lamela niz ,A“, NUŽNE ZAJEDNIČKE KOMUNIKACIJE, koje se sastoje od manipulativnog prostora za garaže površine 526,54 m2, stepeništa površine 14,83 m2 i stepeništa površine 12,79 m2; ZK uložak br. 182, Broj parcele 419/14EZ1U1 JI, ukupne površine 591 m2i

b) Posebni dio stambeno-poslovnog objekta Lamela niz ,A“, NUŽNE ZAJEDNIČKE KOMUNIKACIJE, koje se sastoje od manipulativnog prostora za garaže površine 323,18 m2, stepeništa površine 14,83 m2; ZK uložak br. 2301, Broj parcele 419/14EZ1U1J1, ukupne površine 377 m2

 

USLOVI PRODAJE:

1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja, uz prethodnu pismenu prijavu.

2. Javno nadmetanje za prodaju imovine stečajnog dužnika održat će se u ”GMK”d.d. Kakanj- u stečaju, Ul.Selima Ef.Merdanovića b.b. u zgradi UPRAVE ( kod ROBOT centra), na dan 22.10.2021.godine u 10,00 sati.

3. Imovina se prodaje po načelu “viđeno-kupljeno” u zatečenom stanju uz mogućnost kupovine jednog ili više pravnih i/ili fizičkih lica.

4. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno uplatila depozit u iznosu od 10% (najmanje 50,00KM i najviše 10.000,00 KM) na depozitni račun stečajnog dužnika BROJ: 134-020-00004062-54, otvoren kod ASA Banka d.d. Sarajevo najkasnije na dan 22.10.2021.godine.

5. Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita, naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom: PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE, nužno je dostaviti putem pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika do 22.10.2021 .godine.

6. Imovinu, koja je predmet prodaje, kupci mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, počev od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja zaključno sa 21.10.2021.godine, što je stečajni dužnik dužan da trpi.

7. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču , stečajni upravnik će donijeti pismeni Zaključak. Ponuđač sa najtišom ponudom dužan je položiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za položeni depozit u roku od 30 dana od dana objavljivanja „Zaključka o prodaji ” .

8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se položeni depozit nakon zaključenja javne prodaje.

9. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijepu u predviđenom roku, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču , koji treba u roku od pet dana od dana donošenja iješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene .

10. Sve poreze kao i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

11. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozit se ne vraća.

12. Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku , a sva detaljnija obavještenja vezana za predmetnu prodaju mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 061/781-901