ENTEA d.o.o. Sarajevo

Više o ENTEA d.o.o. Sarajevo

Nekretnina

ENTEA doo Sarajevo u stečaju - Prodaja nekretnina stečajnog dužnika

DOO ENTEA U STEČAJU SARAJEVO

Hifzi Bjelevca 82

 

Broj: P-02/21

Datum: 05.10.20121. godine

 

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 29/03, 32/04,42/06 i 52/18), i odluke Privremenog odbora povjerilaca od 30.09.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

                                                                      OGLAS

     O DRUGOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi: 

R.br.

 Naziv imovine

Jed. mj.

Količ.

Cijena

 

NEKRETNINE KAO CJELINA

 

 

 

1.

NEKRETNINE LOT 1

Nekretnine ZK uložak 1351 br. parcele 558/1,562,556/1,556/2,566,557/1,558/2,564,557/2,559/1,563, 559/2 KO KULIJEŠ koja se sastoji od:

Njiva od 2 do 4 klase

m2

38424

545.620,00

2.

NEKRETNINE LOT 2

Nekretnine ZK uložak 1126 br. parcele 140/1 i 140/2 KO OLOVSKE LUKE koja se sastoji od pašnjaka i njive

m2

3043

45.036,40

3.

NEKRETNINE LOT 3

Nekretnine ZK uložak 237 br. parcele 410/39/1 KO SP MEDOJEVIĆI koja se sastoji od šume Gaj i Kočar

m2

135000

1.059.750,00

 

UKUPNO:

 

 

1.650.406,40

 

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se može prodati po LOT-ma, po procijenjenoj vrijednosti iz oglasa u iznosu navedenim po LOT-ma, koja ujedno predstavlja i najnižu cijenu ispod koje se nekretnine ne može prodati izuzev nekretnina opisanih kao LOT-2 čija je najniža cijena utvrđena 40.000,00 KM i LOT-3 čija je najniža cijena utvrđena 750.000,00 KM ispod koje se nekretnine ne mogu prodati.

2. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

3. Pregled nekretnina zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu.

4. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 10.12.2021. godine na adresi Ilidža, Rimski most sa početkom u 15 časova.

5. Ponuđači pravna i fizička lica dužni su uz ponudu dostaviti: pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca), a fizička lica validan identifikacioni document, (lična karta ili pasoš).

6. Strani ponuđači imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja u BiH.

7. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita u visini 50.000,00 KM (za cjelokupnu imovinu, ili imovinu za LOT-1 ili LOT -3) ili a za LOT-2 4.000,00 KM na žiro račun broj 140- 106-11200405-52-21 otvorenog kod SBER Banke d.d. Sarajevo, Filijala Ilidža na ime “ENTEA” d.o.o. U STEČAJU Sarajevo.

8. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

9. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 12.11.2021. godine do 13 časova.

10. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.

11. Drugorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora i uplati sredstava sa prvorangiranim ponuđačem.

12. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po pravosnažnosti rješenja o dosudi. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

13. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.

14. Nekretnine opterećene priznatim razlučnim pravom u iznosu na utvrđenu najnižu prodajnu vrijednost.

15. Pojedinačna cijena podizanja ponude za imovinu iz oglasa ne može iznositi manje od 5.000,00 KM.

16. Ukoliko bude više ponuđača sa istom cijenom koja bude utvrđena kao validna i odgovarajuća u skladu sa minimalnom ponuđenom cijenom iz javnog oglasa, a niti jedan ponuđač ne ponudi cijenu veću od navedene u oglasu prodaja će se oglasiti neuspjelom.

17. Prednost prilikom kupovine ima ponuđač koji je ponudio kupovinu imovine kao cjeline, (za sva tri LOT-a).

18. Ponude u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu “ENTEA” d.o.o. u stečaju Hamidović Besim Osik do broja 7., 71210 Ilidža najkasnije do 12.11.2021. godine do 13 časova.

19. Stečajni upravnik zadržava pravo da nakon analize ponuda iste odbaci bez prava ponuđača na prigovor po bilo kom osnovu.

Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061/337-991

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Besim Hamidović, dipl. ecc.