BH Invest d.o.o. Bihać

Više o BH Invest d.o.o. Bihać

Pokretna i nepokretn

BH INVEST doo Bihać u stečaju - Prodaja nekretnina i motornog vozila stečajnog dužnika

Do.o. „ВН INVEST Bihać -u stečaju              MBS:1-5522-00

Identifikactoni broj: 4263472890005                Banka: UniCredit d.d

Broj: 17 St 091703 18 St                                  Račun  broj:    3385    0022 6248 8059

                                                                         Tel/Mob.++387 61/224 700

Broj: ST-18/04-2018                                       

Bihać, 01.10.2021.godine

 

Na osnovu dana tlOI.,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (“Sl. novine F BiH", br. 29/03,32/04,68/05,42/06 i 52/18) i Odluka Odbora povjerilaca od 30.09.2021. godine i usmenog zaključka stečajnog sudije od 30.09.2021.g.u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika D.o.o. «BH INVEST»Bihać -u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika, IzetaSelimović, objavljuje:

 

                                                                            OGLAS

      ZA 2. JAVNU PRODAJO NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

                                                                -javnim nadmetanjem -

A. Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika:

1. Stambeni i poslovni prostori

2. Putnički automobil

 

B. Cijena, način, mjesto i vrijeme dostave pismenih ponuda

 

Cijena stanova, poslovnih prostora i pokretne imovine-automobila za prodaju

Redni

broj

Broj

parcele

OZNAKA

NEKRETNINA

cijene prema procjeni sudskih vještaka u KM

Početna prodajna edena 75'/.od procjenjene u KM

LOT 1

4204/5 E 2 LA

stan na visokom prizemlju,vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 45,k.o. Bihać-grad,površina 57 m2

88.350,00

66.262,50

LOT 2

4204/5 E 21 LA

stan na 3.spratu,vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 64,k.o. Bihać-grad,površina 53 m2

82150,00

61.612,50

ШТЗ

4204/5 E 22 LA

stan na 3.spratu,vlasništvo prodavca po ZK ti brci 65,k.o. Bihać-grad.piMŠina 53 m2

82.150,00

61.612,50

LOT 4

4204/5 E 28 LA

stan na 4.spratu,vlasreštvc prodavca po ZK J drq 71,k.o. BftaćgradjKMšina 53 m2

79.500,00

59.625,00

LOT 5

4204/5 E 29 LA

stan na 4.spratu. vlasništvo prodavca po ZK ilbroj 72,k.o. Bihać-grad, pov:53 m2

79.500,00

59.625,00

LOT 6

4204/5 E 31 LA

stan na potkrovlju, vlasništw prodavca po ZK uLbroj 74,k.o. Bihać-grad.površina 52 m2

76.440,00

57.330,00

L0T7

4204/5 E 32 LA

stan na potkrwlju,vlasništvo prodavca po ZK uLbroj 75,k.o. Bihać-grad, površina 57 m2

83790,00

62.842,50

L0T8

4204/5 E 35 LA

stan na potkrovlju, vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 78,k.o. Bthačgrad,površina 42 m2

65.100,00

48.825,00

L0T9

4204/5 E 37 LA

stan na potkrovlju,vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 80,k.o. Bihać-grad,pov.30 m2

46.500,00

34.875,00

LOT 10

4204/5 E 38 LA

stan na potkrovlju .vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 81,k.o. Bihać-grad,površina 42 m2

79.380,00

59.535,00

L0T11

4205/5 E3LB

stan,vlsko prizemlje, vlasništvo prodavca po zk.ul. br 86 k.o. Bihać-grad, povrine 53m2

82.150,00

61.612,50

LOT 12

4205/5 E 8 LB

stan,1,sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. br.91,k.o.Bihaćgrad, površina 57 m2

85.975,00

64.481,25

LOT 13

4205/5 E14 Ш

stan,2,sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. br.97,k.o.Bihać-grad,površina 57 m2

88.350,00

66.262,50

LOT 14

4205/5 E 20 LB

stan,3.sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. bt103,k.o.Bihać-grad,površina 57 m2

88.350,00

66.262,50

LOT 15

4205/5 E 22 LB

stan,3,sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. bri05,k.o.Bihać-grad,površina 36 m2

55.800,00

41.850,00

LOT 16

4205/5 E 23 LB

stan,4.sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. bri06,k.o.Bihać-grad,površina 53 m2

79.500,00

59.625,00

LOT 17

4205/5 E 30 LB

stan,potkrovlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. bd13,k.o.Bihać-grad,površina 70 m2

98.000,00

73.500,00

LOT 18

4205/5 E 31 LB

stan,potkrovlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. brm.k.o.Bihačgrad, površina 54 m2

79.380,00

59.535,00

 

LOT 19

4205/5 E32LB

stan,potkrovlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. brt15,k.o.Bihać-grad, površina 68 m2

88.820,00

66.615,00

 

 

POSLOVNI PROSTORI

LOT 20

4205/5 E34LB

poslovni prostor.u visokom prizemlju .vlasništvo prodavca po ZK ul. brl17,k.o.Bihaćgrad,površina 77 m2

88.005,00

66.003,75

LOT 21

4205/5 E35LB

Poslovni prostor,visoko prizemlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. br118,k.o.Bihać-grad,površina 56 m2

68.968,00

51726,00

LOT 22

4205/5 E36LB

Poslovni prostor,visoko prizemlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. brT19,k.o.Bihać-grad,površina 67 m2

76.576,00

57.432,00

 

POKRETNA IMOVINA
 

 

vrsta

markaiSp

godina proizvodnje

Procjenjena po vještaku

LOT 23

Putnički automobil

Hyundai

2008.

3.227,28 i 2.420,46

 

1. Imovina se prodaje po LOT-ovima i pojedinačno u postojećem pravnom i faktičkom statusu.

2. Početna prodajna cijena po odluci odbora povjerioca je 75% od procjene stalnih sudskih vještaka.

3. Imovina se ne može prodati ispod početne cijene navedene u oglasu.

C. Pravo dostavljanja

Pravo dostavljanja pismene ponude imaju sva fizička i pravna lica koja uplate osiguranje (depozit), u iznosu od 10% od početne vrijednosti Lota i uplata bude evidentirana na transakcijski račun d.o.o.‘BH INVEST-u stečaju broj 3385 0022 6248 8059 kod UniCredit banke, najkasnije do 03.11.2021. godine do 12,00 sa«. Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte kao preporučena pošiljka sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom,adresom i brojem telefona podnosioca prijave na adresu „ВН INVESTd.o.o.-u stečaju, UI.Bosanska 31,77 000 Bfiiać, sa naznakom na koverti: "PONUDfrNE OTVARAJ" sa obaveznom naznakom predmeta na broj 17 St 091 70318 St, zaključno sa 03.11.2021. godine do 14,00 sad.

Ponuda treba sadržavati:

Podatke o fizičkom licu:ime i prezime, JMBG,fotokopiju identifikacijskog dokumenta, adresu i broj telefona.

Za pravna lica:lzvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne stariji od 6 mjeseci,broj transakcijskog računa, ЛВ Broj,ime i prezime ovlaštenog lica u postupku prodaje,kopija identifikackmog dokumenta,broj telefona i adresa.

Redni broj, vrstu po Lotu za kpji se ponuda dostavlja,iznos ponude izražen u KM, dokaz o uplati depozita.

Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako se radi o pravnom licu.

D. Proglašenje kupca

Komisija će u prisustvu ponuđača primljene ponude otvoriti dana 05.11.2021.god. (petak) u 13,00 h u prostorijama Općinskog suda, sudnici 40/111.

Učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) kpji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje prijaviti se komisiji u periodu od 12,30 do 13,00 sati.te priložiti svpj identifikacijski dokument, sa kojim stiču pravo učešća na javnoj prodaj te potpisah izjavu o prihvatanju uvjeta prodaje navedenih u ovom oglasu.

Ponuđači koji ne pristupe prodaji njihove pismene ponude neće biti otvorene niti razmatrane, u tom sluSju smatrat će se da je odustao od kupovine.

Ponude sa ponuđenom cijenom manjom od početne neće se uzeti u razmatranje.

Za najpovoljnijeg ponuđača biće proglašen ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje.

U slučaju da budu više ponuđača za LOT, pristupit će se javnom nadmetanju za predmetnu nekretninu sa minimalnim podizanjem cijene od 1.000,00 KM Ukoliko bude samo jedna prijava ista će biti prihvaćena i ponuđač će se proglasiti kupcem.

ponuđači koji na javnom oglasu nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća,položeni novac će im se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja postupka,umanjen za iznos od 50 KM što predstavlja troškove oglasa, bankarske troškove i si. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos umanjene za iznos depozita i to za kupljene nekretnine u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, a pokretnine u roku od 8 dana. računajući od dana prodaje.

ako najpovoljniji ponuđač ne upla« ukupnu proglašenu cijenu u naznačenom roku smatra se da je odustao, uplaćeni depozit će mu bW vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava drugi po redu najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drogi po redu najbolji ponuđač ne upla« kupoprodajnu cijenu u propisanom roku depozit će mu bi« vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos 500,00 KM što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava beči po redu najbolji ponuđač. Ako ni bed po rerkr najbolji ponuđač ne upla« kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu bi« vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500.00KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će proglasiti prodaju neuspjelom.

E. Ostali uvjeti prodaje

Imwina se prodaje po principu .viđeno kupljeno i postojeće faktički viđeno i pravo stanje), te isključuje naknadne reklamacije.

Kupac snosi sve troškove kpji terete kupoprodaju (PDV,takse i drugo).

Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli Općinskog suda u Bihaću i Dnevnom listu Oslobođenje I Dnevni avaz.

Zainteresirani kupci mogu dobiti dodatne informacije radnim danom od 10-12 sati kao i pogledati stanove.

Imovina koja je predmet prodaje može se pogleda« svaki radni dan, na osnovu prethodne rajave na mob. 061/224-700; 061/765482 kao i sve dodatne informadje.

 

U Bihaću, 01.10.2021.

 

Stečajni upravnik 

Izeta Selimović, mr.ecc