Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Pokretnina

TRUDBENIK ad Doboj u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 3. i 4. od dana 16.07.2021 godine, i Odluke Odbora povjerilaca broj: 31-2/21 od 30.08.2021 godine, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem 240/21, dana 05.10.2021 godine, raspisuje:

 

                                                                             JAVNU LICITACIJU

- PREDMET PRODAJE:

POKRETNA IMOVINA stečajnog dužnika TRUDBENIK AD Doboj-u stečaju, lokacija Nikole Tesle br.26

/Sva pokretna imovina je iskazana bez PDV-a/

 

1. OPREMA I INVENTAR       Spisak br. 1

a) OPREMA-POGONSKA    236.370,00 KM

b) OPREMA-KANCELARUSKA      2.516,00 KM

c) UPOTREBLJIVI INVENTAR-KANCELARIJSKI 1 POGONSKI       18.391,00 KM

UKUPNO OPREMA I INVENTAR:........................................................... 257.277,00 KM

 

2. ALATI (MAŠINSKI I RUČNI)  Spisak broj 2.

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 28 ...............................................................   16.047,00 KM

UKUPNO ALATI (MAŠINSKI I RUČNI):..................................................... 16.047,00 KM

 

3. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA, REPROMATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA. Spisak  broj 3.

a) SKLADIŠTE BROJ 01, ELEKTRO MATERIJALI I DIJELOVI   31.831,00   KM

b) SKLADIŠTE BROJ 02, REPROMATERIJAL I KANCELARIJSKI MATERIJAL      4.324,00 KM

c) SKLADIŠTE BROJ 08, REZERVNI DIJELOVI-KUPOVNE POZICIJE       63.521,00    KM

d) SKLADIŠTE BROJ 37, DIJELOVI MAŠINSKOG ODRŽAVANJA.  4.358,00 KM

e)  SKLADIŠTE BROJ 38, DIJELOVI ELEKTRO ODRŽAVANJA.   3.500,00 KM

UKUPNO SKLADIŠTA:.................................................................................. 107.534,00 KM

 

/Na svu pokretnu imovinu dodaje se vrijednost PDV-a/.

- MJESTO I DATUM PRODAJE:

Trudbenik ad Doboj-u stečaju, Nikole Tesle broj 26 Doboj, dana 22.10.2021 godine u 12,00 časova i ista če se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač

- PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 21.10.2021 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

- Depozit za Spisak broj 1, Oprema i inventar, zbirno po tačkama a) b), c) 10% ili pojedinačno za stavke iz tačaka

a) b),c) 20%.(Cijena pojedinačnih stavki iz a) b) i c) umanjena je 20% od procjenjene vrijednosti iz Elaborata o procjeni imovine i za pojedinačne cijene se informisati kod Komisije za sprovođenje licitacije ili zahtjevom na e-mail

- Depozit za Spisak broj 2, Alati (mašinski i ručni), 10% vrijednosti tačke a), ne može se licitirati stavke pojedinačno iz tačke a).

- Depozit za Spisak broj 3, Zalihe rez. dijelova, repromaterijala, gotovih proizvoda i poluproizvoda, 10% zbirno po tačkama a), b), c), d), e), ne može se licitirati stavke pojedinačno iz tačaka a), b), c), d), e)

- OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost će se dati ponuđaču sa većom ponudom od početne cijene.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak povećanja licitacione cijene odredite Komisija na licitaciji.

Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licititirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeta najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

-UVID U IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije informacije, opis i specifkaciju imovine po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212, 065 562 115, 065 749 886 ili na zahtjev na email: trudbenik.stecaj@gmail.com

 

Stečajni upravnik