Drvolik d.o.o. Rogatica

Više o Drvolik d.o.o. Rogatica

Pokretnina

DRVOLIK doo Rogatica u stečaju - Prikuljanje ponuda za prodaju imovine stečajnog dužnika

„DRVOLIK" d.o.o. Rogatica-u stečaju 

Rogatica

 

Broj: 61 OSt 010976 17 St

Datum; 04.10.2021. godine    

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 17.07.2019. godine, te Odluke Odbora povjerilaca od 24.09.2021. godine, a u skladu sa članovima 73., 155., 156., 157.,   161., i 166.  Zakona o stečaju („Sl. Glasnik RS" i broj 16/16), te članovima 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl. Glasnik RS" broj 54/17), stečajni upravnik „Drvolik" d.o.o. Rogatica - u stečaju, objavljuje      

 

                                                                                   OGLAS 

             za prikupljanje ponuda i javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine, koju čine:

 

- Mašine, mašinska oprema, poluproizvodi, gotovi proizvodi i inventar, no specifikaciji koja se j nalazi u prostorijama stečajnog dužnika, no ukupnoj cijeni od  47.921,00 KM

1. Prodaja imovine obaviće ce putem prikupljanja pismenih ponuda i javnog nadmetanja dana 27.10.2021.godine sa početkom u 11 časova u sjedištu stečajnog dužnika, a navedeni iznosi predstavljaju početnu i ujedno najnižu cijenu koja ce može ponuditi u pismenoj ponudi.

2. Navedena imovina ce prodaje „u paketu" sve odjednom, ili pojedinačno, u viđenom stanju u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije neće ce razmatrati. Prednost u kupovini ima ponuđač koji, pod istim prodajnim uslovima, dostavi ponudu za cjelokupnu imovinu.

3. Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju depozit na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 4.700,00 KM, ili za svaki predmet pojedinačno no 10% KM na žiro-račun broj 5517902222056574 kod Uni kredit banke u Rogatici sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 25.10.2021. godine.

4. Ponuđaču ce ne vraća depozit ukoliko ne pristupi prodaji ili od iste odustane, kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili ukoliko niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati početnu cijenu, ili ako kao proglašeni kupac u roku ne potpiše kupoprodajni ugovor i ne uplati izlicitiranu cijenu.

5. Kovertirane ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 26.10.2021. godine sa naznakom ”za licitaciju", na adresu stečajnog dužnika: Rogatica - Plješevica bb. Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji ce nudi, ponude sa manjim iznosom od oglašenog, koje ce pozivaju na neku drugu ponudu i ponude koje ne ispunjavaju uslove koji su predviđeni oglasom (ponuda nije dostavljena u roku, nije na vrijeme uplaćen depozit, i.t.d.).

6. Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica koja su dostavila ponudu su dužna stečajnom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako ce radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena no zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar ne starije od šest mjeseci i ličnu kartu, a punomoćnik i valjanu punomoć.

7. Nakon otvaranja koverata i rangiranja ponuda, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi će na usmeno javno nadmetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverata biće početna cijena za javno nadmetanje.

8. Najpovoljniji ponuđač koji je proglašen za kupda, dužan je da u roku od 30 dana od dana licitacije izvrši uplatu izlicitirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće ce da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac (koji je licitirao za isti predmet) ce utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP.

9. Ponuđačima (isključujući ponuđače navedene u tački 4.) čije ponude nisu prihvaćene nakon javnog nadmetanja, osim drugog i trećeg no redu, vratiće ce uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda.

10. Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, pripadajuće takse, poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i porez na eventualnu kapitalnu dobit ili eventualni PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu. Kupčeve obaveze prema prodavdu prestaju isplatom kupoprodajne cijene i plaćanja svih potrebnih poreza, taksi i ostalih troškova.

11. Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuća dokumentacija, mogu ce razgledati svakim radnim danom od 11 do 13 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820 i 065/292686.

12. Smatra ce da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

 

Stečajni upravnik

/D. Stjepanović, dipl.ek./