RIVIN d.o.o. Lukavac

Više o RIVIN d.o.o. Lukavac

Pokretna i nepokretn

RIVIN doo Lukavac u stecaju - Prodaja pokretne imovine

DOO RIVIN U STEČAJU

LUKAVAC

Magistralni put bb

 

Broj: P 01-06/21

Datum: 22.07.2021. godine

 

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegov ine", br. 29/03, 32/04,42/06 i 52/18) i odluke Odbora povjerilaca od 16.07.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                                OGLAS

O PETOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA                                                                                NEPOSREDNA POGODBA

 

PREDMET PRODAJE:

Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika koja se sastoji od pokretne imovine-roba namijenjena prodaji:

a)            Pokretne imovina sa upotrebnom dozvolom i koja se može reatestirati, odnosno za koju se može izdati atest prilikom stavljanja u funkciju označena od broja 1 do 214 Elaborata. -

b)           Kupac prilikom kupovine roba naznačenih pod stavkom a) preuzima cjelokupnu pokretnu imovinu koju je potrebno uništiti shodno Zakonu o zaštiti okoliša.

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1.            Imovina se prodaje kao cjelinu.

2.            Prodaja pokretne imovine vrši se po principu viđeno-kupljeno bez prigovora i naknadnih reklamacija i primjedbi za predmete prodaje od strane kupca ili prodavca.

3.            Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet i bilo kakvu dalju upotrebu imovine kupljenu od strane kupca kao cjeline.

4.            Naprimjereno niska ponuđena cijena neće biti prihvaćena od odbora povjerilaca.

5.            Prodavač je obavezan kupcu predati i upotrebne dozvole za kupljenu robu izdatu od strane ZAGREBINSPEKT Mostar.

6.            Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

7.            Pregled pokretne imovine zainteresovani ponuđači mogu pregledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu uz prethodnu najavu stečajnom upravniku do dana prije isteka roka za predaju ponuda.

8.            Prilikom licitacije sačiniće se izjava o statusu i stanju imovine koju će ponuđač potpisati, a daje upoznat sa stanjem pokretne imovine i načinu uništenja imovine shodno Zakonu o zaštiti okoliša.

9.            Ukoliko ponuđač odbije potpisati izjavu o stanju i statausu imovine gubi pravo učešća na licitaciji-usmenom nadmetanju.

10.          Ponude u zatvorenim kovertma dostaviti na adresu Općinskog suda u Tuzli, ul. Trg ZAVNOBIH-a bb. 75000 Tuzla najkasnije do 12.08.2021. godine do 13 časova sa pozivom na broj predmeta: 32 0 St 337946 18 St.

11.          Javno otvaranje ponuda će se obaviti 12.08.2021. godine na adresi RIVIN d.o.o. u stečaju, Magistarini put bb. 75300 Lukavac početkom 14 Časova.

12.          Pravo učešća imaju domaća i strana pravna i fizička lica.

13.          Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja padaju na teret kupca.

14.          Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po uplati cjelokupnog postignutog iznosa u javnom nadmetanju, neposrednom pogodbom, od strane najpovoljnijeg ponuđača. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

15.          Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznosu roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo kao kupac a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.

16.          Ukoliko se javi samo jedan ponuđač sa ponudom koja ne bude ocijenjena kao neprimjereno niska proglasiće se pobjednikom.

17.          Iznos podizanja ponuđene cijene između ponuđača iznosi minimalno 1.000,00 KM.

18.          Pokretnina imovina nije opterećena razlučnim pravom.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Hamidović Besim dipl. ecc.