Pokretna i nepokretn

VODOVOD I KANALIZACIJA ad Vlasenica u stečaju - Dvanaesta prodaja imovine stečajnog dužnika

AD "VODOVOD I KANALIZACIJA"- u stečaju VLASENICA –

Svetosavska 100

 

Broj: 74-8/21

Datum:19.07.2021. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika AD "Vodovod i kanalizacija” - u stečaju Vlasenica od 05.11.2019, godine i Odluke Odbora povjerilaca od 16.07.2021. godine a u skladu sa članom 166. Zakona o stečaju (Službeni glasnik PC 16/16), Stečajni upravnik AD „Vodovod i kanalizacija" - u stečaju Vlasenica, objavljuje

 

                                                                        JAVNI OGLAS

  za dvanaestu prodaju opreme, materijala i potraživanja stečajnog dužnika prikupljanjem pismenih                                                                                     ponuda

 

1. Prodaje se sledeća imovina stečajnog dužnika:

- Lot 1: Vozila i mašine: rovokopač HYDREMA - 7.290,00 KM (peta prodaja).

- Lot 2: Materijal u magacinu: vrijednost 28.464,00 KM za 5.693,00 KM (osma prodaja).

- Lot 3: Potraživanja od kupaca u iznosu od 91.300,00 KM (šesta prodaja), za 22.820,00 KM. Cijene su bez PDV-a.

2. Prodaja navedene imovine održat će se dana 10. avgusta 2021. godine u 10 časova u prostorijama stečajnog dužnika (Vlasenica - Svetosavska 100).

3. Pravo učešća na prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku dostave pisane ponude i izvrše uplatu depozita u iznosu 10% vrijednosti Lota za koji dostavljaju ponudu ili pojedinih artikala u okviru Lota, na žiro račun stečajnog dužnika br:562-003- 81523972-61.

Ponude sa dokazima o uplaćenom depozitu dostaviti na adresu stečajnog dužnika najkasnije 09.08.2021. godine do 15 časova.

4. Prije početka prodaje fizička lica koja učestvuju u prodaji dužna su Komisiji predočiti ličnu kartu i ovjerenu punomoć, ukoliko se radi o punomoćniku.

Pravna lica mogu biti predstavljena no zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su Komisiji dužni predočiti rješenje o upisu u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i ovjerenu punomoć.

5. Prodaja imovine izvršit će se kupcu koji dostavi najveću ponudu za određeni Lot ili za pojedini artikal iz Lota. Prednost ima ponuda za kompletan lot.

6. Prodaja imovine vrši se no oglašenim cijenama, a potraživanja za 25 % objavljenog iznosa. Odbor povjerilaca razmotrit će i ponude ispod oglašenih cijena i iste može prihvatiti ili ne prihvatiti.

7. Prodaja će biti izvršena i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač.

8. Rok za uplatu kupljene robe je 10 dana od dana prodaje. Ukoliko kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu gubi pravo na povrat depozita.

9. Sve informaciju mogu se dobiti na tel: 056/733-204, a predmeti prodaje mogu se pogledati svakog radnog dana od 09-14 časova.

 

Stečajni upravnik