Centar za sport Banja Luka

Više o Centar za sport Banja Luka

Nepoznato

oziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Centar za stručno usavršavanje i osposobljavanje stručnih kadrova u oblasti sporta Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, likvidacioni sudija mr Nedeljko Milijević, po prijedlogu predlagača Vidosava Lolića, iz Banje Luke, Ulica Frana Supila broj 23, zastupanog po punomoćniku Đorđu Latinoviću, advo- katu iz Banje Luke, za sprovođenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom pod nazivom: Sportska organizacija - Centar za stručno usavršavanje i osposobljavanje stručnih kadrova u oblasti sporta Banja Luka, sa sjedištem na adresi Ulica Branka Ćopića broj 7, Banja Luka, van ročišta, 20.4.2021. godine, donio je sljedeće

 

                                                                                        RJEŠENJE


I - Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: Sportska organizacija - Centar za stručno usavršavanje i osposobljavanje stru čnih kadrova u oblasti sporta Banja Luka, Ulica Branka Ćopića broj 7, Banja Luka (MBS 1-11102-00, JIB 4400872490003).

 

II - Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 20.4.2021. godine, kada nastupaju pravne posljedice ovog postupka.

 

III - a) Nalaže se Registru ovog suda da izvrši upis zabilježbe Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka do pravosnažnosti istog.
b) Po pravosnažnosti Rješenja isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar imena, jedinstvenog matičnog broja i adrese vlasnika kapitala: Vidosav Lolić, uz upis neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine, računajući od dana brisanja poslovnog subjekta iz Registra.

 

IV - Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka (APIF) u neprekidnom trajanju od 30 dana, a izreka Rješenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Likvidacioni sudija,
Mr Nedeljko Milijević, s.r.


Pravna pouka
Protiv ovog rješenja fi zička i pravna lica koja imaju pravni interes imaju pravo žalbe u roku od 30 dana, ra čunajući od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi Višem privrednom sudu u Banjoj Luci putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka (član 52. st. 4. i 5. Zakona o likvidacionom postupku).

 

(57 0 L 134836 21 L-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi