Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom ZANATSKA ZADRUGA GRADINA Gradačac

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ilvana Delić, u likvidacionom postupku nad imovinom dužnika ZANATSKAZADRUGA"GRADINA" Gradačac, tehno-proizvodna i uslužna zanatska zadruga, ul. Ibre Kapetanovića 5, van ročišta dana 07.05.2021. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom ZANATSKA ZADRUGA "GRADINA" Gradačac, tehno-proizvodna i uslužna zanatska zadruga, ul. Ibre Kapetanovića 5, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod oznakom i brojem rješenja U/I 327/90.
Likvidator Rahman Haseljić iz Gradačca, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 221994 20 L 2
07. maja 2021. godine
Tuzla

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi