Nepoznato

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnom osobom TERACOP d.o.o. Kiseljak

Općinski sud u Travniku likvidacioni sudija Amir Sobo, u predmetu predlagača "TERACOP" d.o.o. Kiseljak, ul. Josipa bana Jelačića br. 79, 71250 Kiseljak, koga u likvidacionom postupku zastupa Petrović Emilija, likvidator društva, radi otvaranja likvidacionog postupka, van ročišta dana 29.04.2021. godine, donio je slijedeći

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "TERACOP" d.o.o. Kiseljak, ul Josipa bana Jelačića br. 79, 71250 Kiseljak. Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", i oglasnoj ploči ovog suda, ne prijavi svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.
Za likvidatora se postavlja Petrović Emilija, koja je dužna postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku.
Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti rješenja predlagač će se brisat iz sudskog registra koji se vodi pod brojem MBS 51-01-0371-09 (stari broj 1-1430).
Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze, prema trećim osobama, koje bi eventualno, nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom društvu. Nalaže se Registru Općinskog suda Travnik da izvrši zabilježbu otvaranja likvidacionog postupka nad pravnom osobom "TERACOP" d.o.o. Kiseljak.
Oglas o likvidaciji društva, objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli suda.

Broj 51 0 L 185401 21 L
29. aprila 2021. godine
Travnik

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi