Nepoznato

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom NEFA NAMJEŠTAJ d.o.o. Bijeljina

Okružni privredni sud u Bijeljini, stečajni sudija Dragan Mitrović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću “Nefa namještaj” Bijeljina, Sremska broj 10, van ročišta, 15.4.2021. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću “Nefa namještaj” Bijeljina, Sremska ulica broj 10, JIB 4404278050007, matični broj 11165222, MBS 59-01-0023-18, zbog nedostatka stečajne mase.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka sa razlozima zaključenja istog biće objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda.
Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Registru ovoga suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz registra poslovnih subjekata.
Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik, stečajni povjerioci i sva zainteresovana lica da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju istekom pet radnih dana od dana objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Obrazloženje Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 034321 19 St, od 17.7.2019. godine, otvoren je stečaj nad dužnikom i za stečajnog upravnika imenovan je Marko Krsmanović iz Bijeljine, o čemu je objavljen oglas u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 65/19, od 5.8.2019. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini.
Na ispitnim ročištima priznata su potraživanja radnika stečajnog dužnika u ukupnom iznosu od 39.299,10 KM, te isti iznos je svrstan u viši isplatni red, dok je opštem isplatnom redu prijavljeno ukupno potraživanje u iznosu od 291.907,57 KM: od čega je priznat iznos od 192.617,80 KM, a osporen iznos od 96.256,66 KM. U niži isplatni red svrstan je iznos od 343,10 KM. Sveukupno je priznato potraživanje u iznosu od 232.260,00 KM. Na izvještajnom ročištu, stečajni upravnik je naveo da je Društvo osnovano 23.3.2018. godine i da je poslovalo do 24.5.2019. godine, kada su zatvoreni svi maloprodajni saloni. Osnovna djelatnost Društva je trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama, da se djelatnost obavljala na osnovu zakupa magacina i poslovnih prostora koji su pretvarani u maloprodajne salone, odnosno poslovne jedinice. Što se tiče imovine, prema knjigovodstvenoj evidenciji vodi se 40.504,00 KM na osnovnim sredstvima, te zalihe robe, i to: neoštećene robe u iznosu od 78.877,99 KM bez PDV-a i oštećene robe u iznosu od 14.351,79 KM bez PDV-a, te da postoji izdvojena roba u magacinu Istočno Sarajevo u vrijednosti od 6.121,61 KM. Iz bilansa stanja i uspjeha na dan 17.7.2019. godine Društvo je poslovalo sa gubitkom od 476.114,00 KM. Računi preko kojih je Društvo poslovalo su blokirani od strane Poreske uprave Republike Srpske. Stečajni upravnik je predložio nastavak postupka dok se ne unovči imovina stečajnog dužnika. Povjerioci nisu imali primjedbi na izvještaj stečajnog upravnika. Odredbom člana 191. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16 - u daljem tekstu: Zakon o stečaju) propisano je da će stečajni sudija zaključiti postupak stečaja ako se nakon otvaranja stečajnog postupka ispostavi da stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka (stav 1), osim ukoliko se predujmi dovoljan novčani iznos (stav 2) i prije donošenja Rješenja o zaključenju stečajnog postupka stečajni sudija će saslušati Skupštinu povjerilaca, stečajnog upravnika i povjerioce stečajne mase (stav 4), te ako u stečajnoj masi postoje gotovinska sredstva, stečajni upravnik je dužan prije zaključenja stečaja da namiri troškove stečajnog postupka (stav 5). U skladu sa odredbom člana 191. stav 4. Zakona o stečaju, Sud je zakazao ročište za 6.4.2021. godine, te konstatovao da povjerioci nisu pristupili na ročište i ako su o tome uredno obaviješteni oglasom u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 23/21, od 23.3.2021. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini, te je isto ročište održano u odsutnosti uredno pozvanih povjerilaca.
Stečajni upravnik je na ročištu od 6.4.2021. godine naveo da nakon prodaje imovine stečajnog dužnika unovčena stečajna masa nije dovoljna za pokriće troškova stečajnog postupka, te predložio da se stečajni postupak zaključi. Dalje je naveo da stanje na žiro računu stečajnog dužnika iznosi 13.370,00 KM i ta sredstva mogu osigurati samo djelimično izmirenje troškova stečajnog postupka, i to na način da se prioritetno izmire doprinosi za april 2021. godine (kada bude poznat tačan iznos) i drugi troškovi stečajne mase, koji se moraju platiti u punom iznosu (vođenje/gašenje računa, završni račun, procjenitelj), a ostatkom sredstava trebaju se izmiriti sljedeće obaveze: 1.800,00 KM za zakup magacina, 400,00 KM za vođenje knjigovodstva, isplata nagrade za Odbor povjerilaca, i to po svakom članu od po 100,00 KM, a ostatak za neto plate stečajnom upravniku. Stečajni upravnik je naveo da stečajni dužnik ne vodi sudske sporove niti ima nekih drugih postupaka koji su u toku. Sud je naložio stečajnom upravniku da iz gotovinskih sredstava na žiro računu stečajnog dužnika izmiri djelimično troškove stečajnog postupka na način kako je to predloženo od strane stečajnog upravnika, tako da je stečajni upravnik u skladu sa onim što mu je naloženo, dostavio dokaze o izvršenim uplatama. Imajući u vidu da dalje vođenje postupka nije ekonomično niti cjelishodno, da povjerioci nisu iskazali interes za nastavak postupka i da iz iznosa prodate imovine nije moguće izmiriti u cijelosti troškove stečajnog postupka koji imaju prioritet u namirenju, a kamoli povjerioce sa priznatim potraživanjima, Sud je zaključio stečajni postupak primjenom odredbe člana 191. stav 1. Zakona o stečaju. Arhiviranje dokumentacije nakon sprovedenog stečajnog postupka izvršiće se u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti. Troškovi arhiviranja dokumentacije stečajnog dužnika padaju na teret stečajnog dužnika (član 201. Zakona o stečaju).
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka biće dostavljeno Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Reg. centar Tuzla i Poreskoj upravi Republike Srpske, Područna jedinica Bijeljina, radi obavještenja. Osnivač je obavezan knjigovodstvenu evidenciju adekvatno zbrinuti i čuvati shodno odredbama koje regulišu tu pravnu oblast. Po pravosnažnosti ovog rješenja, stečajni upravnik odjaviće stečajnog dužnika iz Registra Poreske uprave Republike Srpske, Područna jedinica Bijeljina i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Reg. centar Tuzla, te kod Republičkog zavoda za statistiku, a potom uništiti pečat stečajnog dužnika, shodno odredbama Zakona o pečatima Republike Srpske. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka biće objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i internet stranici APIF-a. Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju istekom pet radnih dana nakon objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, shodno članu 199. stav 2. Zakona o stečaju. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, shodno članu 199. stav 5. Zakona o stečaju, izvršiće se brisanje ovog stečajnog dužnika iz sudskog registra.

PRAVNA POUKA Protiv ovoga rješenja stečajni povjerioci i stečajni dužnik mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana nakon objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, putem ovoga suda, a po isteku pet radnih dana od dana objavljivanja.

Stečajni sudija, Dragan Mitrović, s.r.
(59 0 St 034321 19 St-su)