Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom SILVIA TRAVEL d.o.o. Međugorje

OPĆINSKI SUD U MOSTARU, likvidacioni sudija Rabija Tanović, po prijedlogu predlagača "SILVIA TRAVEL" d.o.o. Međugorje, sa sjedištem u Međugorju bb, iznad super marketa "NAMEX" Međugorje, zastupanog po punomoćniku Jurković Bošku, advokatu iz Čapljine, dana 03.09.2014. godine, donosi sljedeće RJEŠENJE 1 Provešće se likvidacioni postupak nad društvom "SILVIA TRAVEL" d.o.o. Međugorje, sa sjedištem u Međugorju bb. 2. Za likvidatora se imenuje Leto Ismet iz Mostara. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj rješenja Tt-O-735/11 od 12.09.2011. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa br. 58-01-0139-11 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja održat će se dana 03.12.2014. god. u 10,00 sati u prostorijama suda (soba 108/I). 8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 58 0 L 153659 14 L 03. septembra 2014. godine Mostar (03-3-2630/14)