Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Pokretnina

TRUDBENIK ad Doboj u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 5. od dana 25.03.2021 godine, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem 92/21,dana 14.04.2021 godine, raspisuje:

 

                                                                  JAVNU LICITACIJU

-              PREDMET PRODAJE:

POKRETNA IMOVINA stečajnog dužnika TRUDBENIK AD Doboj-u stečaju, lokacija Nikole Tesle br.26

/Sva pokretna imovina je iskazana bez PDV-a/

 

1.            OPREMA I INVENTAR    Spisak br. 1

a)            . OPREMA-POGONSKA                295.462,00 KM

b)           . OPREMA-KANCELARIJSKA                       3.145,00 KM

c)            . UPOTREBLJIVI INVENTAR-KANCELARIJSKI I POGONSKI                             23.488,00 KM

UKUPNO OPREMA I INVENTAR:              322.095,00 KM

 

2.            ALATI (MAŠINSKII RUČNI)          Spisak broj 2.

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 27    26.220,00 KM

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 28    20.058,00 KM

UKUPNO ALATI (MAŠINSKI I RUČNI):    46.278,00 KM

 

3.            ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA, REPROMATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA

                Spisak broj 3.

a)            . SKLADIŠTE BROJ 01, ELEKTRO MATERIJALI I DIJELOVI                  39.788,00 KM

b)           . SKLADIŠTE BROJ 02, REPROMATERIJAL I KANCELARIJSKI MATERIJAL                   5.404,00 KM

c)            . SKLADIŠTE BROJ 08, REZERVNI DIJELOVI-KUPOVNE POZICIJE                  79.401,00 KM

d)           . SKLADIŠTE BROJ 37, DIJELOVI MAŠINSKOG ODRŽAVANJA                        5.447,00 KM

e)           . SKLADIŠTE BROJ 38, DIJELOVI ELEKTRO ODRŽAVANJA                                4.374,00 KM

 

UKUPNO SKLADIŠTA:    134.414,00 KM

/Na svu pokretnu imovinu dodaje se vrijednost PDV-a/.

 

-              MJESTO I DATUM PRODAJE:

Trudbenik ad Doboj-u stečaju, Nikole Tesle broj 26 Doboj, dana 11.05.2021 godine u 12,00 časova i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač

 

-              PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 10.05.2021 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

-              Depozit za Spisak broj 1, Oprema i inventar, zbirno po tačkama a)b), c) 10% ili pojedinačno za stavke iz tačaka a) b),c) 20%.

-              Depozit za alate (mašinske i ručne), (Spisak broj 2.), 10% zbirno po tačkama a), b), ne može se licirati>stavke pojedinačno iz tačaka a) i b).

-              Depozit za Zalihe, (Spisak broj 3.), 10% zbirno po tačkama a), b), c), d), e), ne može se licirati stavke pojedinačno iz tačaka a),b), c),d),e)

 

-              OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost će se dati ponuđaču sa većom ponudom od početne cijene.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak povećanja licitacione cijene odrediće Komisija na licitaciji. Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, stim da razliku do licititirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim ustavima.

 

-              UVID U IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnijd informacije, opis i specifkaciju imovine po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212,065 562 115,065] 749 886 ili na zahtjev na email: trudbenik.stecaj@gmail.com

 

Stečajni upravnik