DENARO doo Bihać

Više o DENARO doo Bihać

Pokretnina

DENARO doo Bihac u stečaju - Prodaja zaliha stečajnog dužnika

"DENARO" d.o.o. Bihać u stečaju

 

Na osnovu člana 25. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH «, broj29/03, 32/04, 68/05, 42/06 i 52/18), i Odluke odbora povjerilaca donesenoj na III. Redovnoj sjednici Odbora povjerilaca stečajni upravnik «DENARO» d.o.o. Bihać- u stečaju, objavljuje:

 

                                                                         OGLAS

    u prvoj prodaji imovine stečajnog dužnika-sirovina i materijala i gotovih proizvoda, koja se nalazi u                                                 maloprodajnom objektu ul. Banjalučka bb BIHAĆ

 

Prodaja imovine će se vršiti putem prikupljanja pisanih ponuda i usmenim javnim nad¬metanjem, a ista će se održati dana: 12.04.2021. godine (Dana: ponedeljak) sa početkom u 09,00 sati u pred Općinskim sudom u Bihaću, kancelarija 40/111. Obavezno nošenje maske i obavezna distanca. Prodaja će se održati i bez prisustva stečajnog s'udije i članova odbora povjerilaca ukoliko budu spriječeni, i istu može održati sam stečajni upravnik zbog trenutne situacije COVID.

 

I. PREDMET PRODAJE - LOT BROJ 2

OPIS PREDMETA PRODAJE SVRSTANOG U LOT BROJ 2

Predmet prodaje su ostaci neiskorištenih sirovina i materijala i ostaci gotovih proizvoda sa nedostacima (gotove mrežice za fasade raznih debljina, težina, sve su sa nedostacima, lomljene su i si., vezivo -stakleni konac za izradu fasadnih mrežica, kartonske kutije, plastični mosurovi kao ambalaža za konac i si., knjigovodstvene vrijednosti cea. 200.000,00 KM).

PRODAJE SE VRŠI KOMBINOVANOM METODOM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM. PONUĐENA CIJENA NE MOŽE BITI NIŽA OD 4.000,00 KM, ŠTO JE SA UKLJUČENIM PDV-om UKUPNO 4.680,00KM. PONUDE SA NIŽOM PONUĐENOM CIJENOM BIĆE ODBAČENE KAO NEPRIHVATLJIVE.

Sirovine i materijal i gotovi proizvodi, svrstani u Lot 2, prodaju se isključivo kao cjelina, u fizičkom stanju na dan prodaje. Navedena cijena predstavlja početnu pro¬dajnu cijenu i imovina se ne može prodati ispod te cijene. U cijenu nije uključen PDV.

-pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude puteni poste na adresu "DENARO- d.o.o. Bihać u stečaju, 77000 Bihać, u raprfafram koverti sa pečatom i potpisom ponuđača i to najkasnije do 08. 04.2021. godme;

-uz pismenu pooada aa kojoj je tumđtm naziv ponuđača, LOT 2 za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene nave¬dene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponuđači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu od 500,00 KM;

-uplatu traženog depozita za predmetni lot treba izvršiti na transakcijski račun „DENARO" d.o.o- u stečaju broj: 134-490-10039046-78, otvoren kod ASA d.d. Sarajevo Poslovnica Cazin;

-otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se pred Općinskim sudom u Bihaću, kancelarija 40/111.

-Učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje, prijaviti se u periodu o 08,30 do 09,00 sati komisiji za prodaju ili stečajnom upravniku, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji, a sam tim prihvatanju uvjeteprodaje navedenih u ovomo glasu;

•- Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 (za pokretnu imovinu), će biti najmanje 300,00KM, a najviše l.OOO.OOKM.

-ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 15dana od dana okončanja javnog nadmetanja, umanjen za iznos od 100,00 KM štopredstavlja troškove oglasa, bankarske troškove i si. Sve troškove preuzimanja kupljene nekretnine, PDV, poreze, snosi kupac;

-najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 8 dana računajući od dana prodaje; Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku (8 dana od dana održavanja javne prodaje) smatra se da je odustao, neće mu biti vraćen uplaćeni depozit u iznosu od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit u iznosu od 500,00 KM neće mu biti vraćen, iznos od 500,00 KM što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava treći po redu najbolji ponuđač. Ako ni treći po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit od 500,00 KM neće mu biti vraćen, iznos od 500,00 KM predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će prodaju proglasiti neuspjelom;

-imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije na dan 10.04.2021. godine (subota) u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, u prostorijama stečajnog dužnika uz prethodnu najavu na telefone broj 061/371-116