Nekretnina

MESOPROMET doo Doboj Jug u stečaju - Prodaja poslovnog prostora u Žavidovićima

„MESOPROMET" d.o.o . u stečaju,

Matuzići b.b. Doboj Jug

Stečajni upravnik

 

Broj: 43 0 St 084746 13 St

Dana, 05. 04.2021. god.

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03,32/04 i 42/06) i Odluke Skupštine povjerilaca od 11.03.2021. godine, stečajni upravnik , raspisuje

 

                                                                             OGLAS

                                          O PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I Predmet prodaje imovine usmenim javnim nadmetanjem su:

1. Nekretnine, poslovni prostor stečajnog dužnika „MESOPROMET" d.o.o . Matuzići bb u stečaju što uključuje slijedeću imovinu:

1.1. Poslovni prostor „SUTJESKA" u Zavidovićima, ulica Branilaca grada bb,(bila mesnica) ukupne površine 101,56 m2+terasa 28,40 nr izgrađena na parceli k.č.broj 421/1

 

II Cijena i način prodaje :

>Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca.

>Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III.Početna cijena

Početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje iznosi 60.000,00 KM

 

IV.Uslovi, termin i način prodaje

> Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasništva, uz ograničenje da jedno lice može podnijeti samo jednu prijavu.

>Kao uslov za učešće na Javnom oglasu o prodaji imovine usmenim javnim nadmetanjem ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne cijene. Uplata se vrši na na transakcijski račun firme „Mesopromet", d.o.o . Matuzići bb, Doboj Jug,- u stečaju, broj: 134 09 00000 363539 kod ASA Banke dd.Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju,

>Prodaja se vrši po načelu«viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi,vezano za predmete prodaje,

>Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

>Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usnemon javnom nadmetanju mogu biti najmanje 1.000,00 KM a najviše 5.000,00 KM,

>Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom na usmenom javnom nadmetanju,

>Za ponuđače čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija,(osim prva tri rangirana) uplaćeni iznos kaucije se vraća u roku od 8 dana od dana okončaja postupka prodaje.

>Ponuđaču koji bude određen kao najpovoljniji, iznos kaucije se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

>Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača

>Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

>Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kunac.

 

V. Rok i način dostavljanja ponuda

>Prodaja movine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 29.04. 2021. godine . (četvrtak) u 13 časova, u poslovnom prostoru ulica Branilaca grada bb, Zavidovići,

>Krajnji rok za uplatu depozita je 26. 04.2021 godine (ponedeljak)pečat banke ili pošte.

>Sve dodatne informacije mogu se dobit na telefon 061 421 074

 

Stečajni upravnik