Rudstroj d.d. Kakanj

Više o Rudstroj d.d. Kakanj

Pokretnina

RUDSTOJ dd Kakanj u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

UL Rudarska br. 8

KAKANJ

Stečajni upravnik

 

Broj: St-139969/16-41/21

Dana, 05.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 101. i 105. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine F BiH broj 29/03,32/04,42/06 i 52/18), Odluke Skupštine povjerilaca od 20.04.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 31.03.2021. godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

0 PRODAJI JAVNIM NADMETANJEM (dvadeset i sedma prodaja) A) Predmet oglasa je prodaja imovine:

 

I. Imovina pravnog lica: Privredno društvo „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj Rudarska br. 8, a što predstavlja slijedeću imovinu:

a) Masinska oprema (pojedinačna prodaja svih mašina, postrojenja i drugog -prema popisnoj listi i Elaboratu o procjeni tržišne vrijednosti mašinske opreme),

U oglasu nije naveden popis mašina i postrojenja, a početne, najniže prodajne cijene istih su utvrđene i stavljaju se na uvid potencijalnim kupcima u prostorijama društva Rudstroj d.d. u stečaju Kakanj.

 

B.Cijena i način prodaje

1.Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Nalaza sudskog vještaka (mašinske struke) o procjeni vrijednosti imovine, a korigovana na osnovu odluke Odbora povjerilaca.

2.Navedena imovina se prodaje pojedinačno po predmetima (mašine.postrojenja i dr.), prema Popisnoj listi predmeta prodaje na kojoj se upisane i određene najniže prodajne cijene za svaku mašinu odnosno drugi predmet prodaje.

Imovina se nemože prodati ispod utvrđene najniže početne cijene.

3.Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C.Uslovi, rokovi i način prodaje

1.Pravo učešća na Oglasu o javnom nadmetanju za prodaju, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2.Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, se dostavlja neposredno prije održavanja prodaje imovine javnim nadmetanjem određenog ovim oglasom.

3.Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati 28.04.2021.godine (srijeda) u 10,00 sati u zgradi Privrednog društva „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, ulica Rudarska br.8. Kakanj.

4.Uslovi prodaje su:

-imovina se prodaje pojedinačno po mašinama i dr., a kupac kupuje imovinu Privrednog društva „Rudstroj" u stečaju Kakanj, ulica Rudarska br. 8 Kakanj, na kojoj prodavač ima pravo vlasništva.odnosno imovina se prodaje u postojećem pravnom statusu,

-na najvećem dijelu opreme, mašina i postrojenja su upisani tereti: zalog u korist više založnih povjerilaca (na osnovu izvršnih rješenja suda, odnosno drugih upisa zaloga),

-upisani tereti založna prava na stvarima će se brisati po uplati cjelokupne prodajne cijene a na osnovu posebnog rješenja stečajnog sudije,

-ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene.odnosno određene tačkom A. ovog Oglasa, po svakom predmetu posebno,

-najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za svaki svaki pojedinačni predmet prodaje, -

-javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

-na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depzita), uplate novčana sredstava za svaki pojedinačni predmet prodaje.prema Popisnoj listi predmeta prodaje na kojoj su upisane i određene najniže prodajne cijene i iznos depozita za svaku mašinu odnosno drugi predmet prodaje.

-Uplate depozita-garancije se vrše na transakcijski račun društva „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, broj: 338590220586261S kod UniCredit bank dd Mostar, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju i naznakom za koji predmet se depozit uplaćuje,

-stečajni upravnik zadržava pravo da navedeno javno nadmetanje uz saglasnost Odbora povjerilaca, djeiimično izmijeni, ili isto proglasi navažećim ukoliko procijeni da je to povoljnije za stečajnog dužnika, bez ikakve odgovornosti prema trećim licima, odnosno prijavljenim ponuđačima.

-bankarska garancija na potrebni iznos neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osiguranja depozita.

-kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena garancija će se vratiti u roku od osam dana od dana prodaje,

-sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

-prodaja se vrši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

-najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana prodaje, a u roku od naredna tri dana je dužan preuzeti kupljenu stvar,

-ako najpovoljniji ponuđač ne plati cijenu i ne sklopi kupoprodajni ugovor u određenom roku, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača,

-nakon provedenog postupka javnog nadmetanja stečajni upravnik će u roku od tri dana, posebnim aktom obavijestiti najpovoljnijeg ponuđača o kupovini predmeta prodaje a sve u cilju finaliziranja prodaje.

S.lmovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu.može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:032 554 487 i 062 776 715.