Pokretnina

KP ČISTOĆA ad Vlasenica u stečaju - Prvo nadmetanje za prodaju pokretne imovine

KP "ČISTOĆA" ad u stečaju, Vlasenica

 Ul. Svetosavska br. 100

Datum: 30.03.2021. god.

 

Na osnovu odluke Odbora povjerilaca, stečajnog dužnika KP „ČISTOĆA" ad u stečaju Vlasenica, od 30.03.2021. godine, a u smislu odredaba člana 161 i 166 Zakona o stečaju, stečajni upravnik,

 

                                                                               OGLAŠAVA

 prvo javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Pokretnu imovinu čine pokretne stvari i potraživanja i to:

Pokretnu imovinu koja je predmet prodaje čini kamion kiper mercedes, kontejneri i kante za odlaganje smeća, ručna i motorna kosilica, kutna brusilica, aparat za zavarivanje i nož za čišćenje snijega. Na vozilo i kontejnere je Poreska uprava, Područni centar Zvornik, upisala založno pravo. Procjenjena vrijednost pokretne imovine je 50.400,00 KM. Potraživanja koja su izložena prodaji, koja nisu zastarila iznose 108.725,00 KM.

Imovina se prodaje kao ekonomska cjelina u paketu sa početnom cijenom 159.125,00 KM.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 15.000,00 KM. Depozit uplatiti na žiro račun stečajnog dužnika broj: 562-006-81526036-27 koji se vodi kod NLB Razvojna banka.

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu stečajnog upravnika: Simović Vlade ul. Petra Bojovića IH/44, 73300 Foča, zaključno sa 08.04.2021. godine.

U ponudi navesti, ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu cijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a imovina se može razgledati svakog dana osim nedelje od 11 do 14 časova. Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu.

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana 09.04.2021. god. u 11 časova u prostorijama Stečajnog dužnika. Za kupce biće proglašeni ponuđači sa najvećom ponuđenom cijenom.

Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu ponuđača odmah nakon licitacije. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupeom će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju javnog nadmetanja. Na pokretne stvari kupac je obavezan platiti PDV

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana, od dana prijema zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, a za kupca će se proglasiti sledeći najpovoljniji ponuđač. Ttroškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

Stečajni upravnik