ZZ Milka p.o. Laktaši

Više o ZZ Milka p.o. Laktaši

Nepoznato

Otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Milka ZZ Laktaši

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 113978 15 St, od 26.2.2021. godine, u 11.00 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: “Milka” ZZ Laktaši, Ulica Mladena Stojanovića broj 13, MBS 2-199-00, MB 01364740, JIB 4401183650008. Stečajni upravnik je Bojana Jakšić Dodig iz Banja Luke, Aleja Svetog Save broj 20. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 člana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kog njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju prema stečajnom dužniku. Ročište povjerilaca na kom će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28.4.2021. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, kancelarija broj 18. Ročište na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Laktaši da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u Registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre ukoliko je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 26.2.2021. godine.

(57 0 St 113978 15 St-su)