Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom JAMAKTRANS d.o.o. za transport i trgovinu Banovići

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija mr.sc. Sabina Hukić, u postupkupredlagača "JAMAKTRANS" d.o.o. za transport i trgovinu Banovići, ul. Radničkabb, Banovići, dana 28.08.2014. godine, donio je RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "JAMAKTRANS"d.o.o. za transport i trgovinu Banovići, ul. Radnička bb, Banovići upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa br. 32-01-0176-12.Likvidator Admira Jamaković, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanjepravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH" i na Oglasnoj tabli Općinskog suda u Tuzli. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. Broj 32 0 L 194095 14 L 28. augusta 2014. godine Tuzla (03-3-2543-14)