Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom DŽAVIX doo za proizvodnju, promet i usluge Kladanj

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sud ija Vahida Halilović, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom "DŽAVIDŽ" d.o.o. za proizvodnju, promet i uslugeKladanj, Brateljevići bb, nakon održanog ispitnog i izvještajnog ročišta dana29.08.2014. godine, donosi RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad privrednim društvom "DŽAVIDŽ"doo za proizvodnju, promet i usluge Kladanj, Brateljevići bb, sa danom 29.08.2014.godine, matični broj subjekta 1-13995. Likvidator Avdibašić Sadina iz Kladnja, razrješava se dužnosti likvidatora. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanjepravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. Broj 32 0 L 184233 13 L 29. augusta 2014. godine Tuzla (03-3-2557/14)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi