Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom Društvo za proizvodnju, promet i usluge DRVOPROGRAM d.o.o. Visoko

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramović-Softić, ulikvidacionom postupku nad pravnom osobom , Društvo za proizvodnju, promet iusluge "DRVOPROGRAM" d.o.o. Visoko, ul. Čajengradska br. 18, Visoko, nakonodržanog ročišta dana 27.08.2014. godine, donio je RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Društvo zaproizvodnju, promet i usluge "DRVOPROGRAM" d.o.o. Visoko, ul. Čajengradskabr. 18, Visoko, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0558-09. Za likvidatora se imenuje Ismić Sulejman, Donje Moštre, Visoko. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popisobaveza Društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH". Broj 43 0 L 109752 14 L 27. augusta 2014. godine Zenica (03-3-2581/14)