Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Pokretnina

TRUDBENIK ad Doboj u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 5. od dana 03.12.2020 godine,, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem 51/21, dana 22.02.2021 godine, raspisuje:

 

                                                          JAVNU LICITACIJU

 

-PREDMET PRODAJE:.

POKRETNA IMOVINA stečajnog dužnika TRUDBENIK AD Doboj-u stečaju, lokacija Nikole Tesle br.26

/Sva pokretna imovina je iskazana bez PDV-a/

1. OPREMA I INVENTAR               Spisak br. 1

a) OPREMA-POGONSKA              369.327,00 KM

b)OPREMA-KANCELARIJSKA      3.931,00 KM

C). UPOTREBLJIVI INVENTAR-KANCELARIJSKI I POGONSKI

29.360,00 KM

UKUPNO. OPREMA I INVENTAR:             402.618,00 KM

 

2. ALATI (MAŠINSKII RUČNI)      Spisak broj 2.

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 27                   32.774,00 KM

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 28    25.072,00 KM

UKUPNO ALATI (MAŠINSKI I RUČNI):    57.816,00 KM

 

3. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA, REPROMATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA Spisak broj 3.

a)SKLADIŠTE BROJ 01, ELEKTRO MATERIJALI I DIJELOVI 49.735,00 KM

b)SKLADIŠTE BROJ 02, REPROMATERIJAL I KANCELARIJSKI MATERIJAL  6.755,00 KM

c) SKLADIŠTE BROJ 08, REZERVNI DIJELOVI-KUPOVNE POZICIJE              99.251,00 KM

d)SKLADIŠTE BROJ 37, DIJELOVI MAŠINSKOG ODRŽAVANJA 6.808,00 KM

e) SKLADIŠTE BROJ 38, DIJELOVI ELEKTRO ODRŽAVANJA 5.467,00 KM

f) SKLADIŠTE BROJ 66, GOTOVE ROBE    14.824,00 KM

g) SKLADIŠTE BROJ 76, PVK poluproizvodi           22.646,00 KM

h) SKLADIŠTE BROJ 77, PMK poluproizvodi          12.771.00 KM

UKUPNO SKLADIŠTA:    218.257,00 KM

 

/Na svu pokretnu imovinu dodaje se vrijednost PDV-a/.

 

-MJESTO I DATUM PRODAJE:

Okružni privredni Sud Doboj, Svetog Save broj 22, dana 25.03.2021 godine u 10,20 časova i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

-PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 24.03.2021 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

-Depozit za Spisak broj 1, Oprema i inventar, zbirno po tačkama

a) b), c) 10% ili pojedinačno za stavke iz tačaka a) b),c) 20%.

-Depozit za alate (mašinske i ručne), (Spisak broj 2.), 10% zbirno po tačkama a), b), ne može se licirati stavke pojedinačno iz tačaka a) i b).

-Depozit za Zalihe, (Spisak broj 3.), 10% zbimo po tačkama a),

b) , c), d), e), f), g), h), ne može se licirati stavke pojedinačno iz taćaka a), b), c), d), e), f), g), h)

 

-OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa na¬jpovoljnijom ponudom, a prednost će se dati ponuđaču sa većom ponudom od početne cijene.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak povećanja lic-itacione cijene odrediće Komisija na licitaciji.

Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licititirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane ci-jene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

 

-UVID U IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a de-taljnije informacije, opis i specifkaciju imovine po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212, 065 562 115, 065 749 886 ili na zahtjev na email: trudbenik.stecaj@gmail.com

Stečajni upravnik