Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom Proizvodno prometno i uslužno društvo Kopuzprom eksport-import d.o.o. Mrkonjić Grad

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, likvidacioni sudija mr Nedeljko Milijević, u likvidacionom postupku nad poslovnim subjektom pod nazivom: Proizvodno prometno i uslužno društvo “Kopuzprom” eksport-import, društvo sa ograničenom odgovornošću Mrkonjić Grad, sa sjedištem na adresi: Bjelajce bb, Mrkonjić Grad, van ročišta, 27.1.2021. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

I - Zaključuje se likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom Proizvodno prometno i uslužno društvo “Kopuzprom” eksport-import, društvo sa ograničenom odgovornošću Mrkonjić Grad, Bjelajce bb, Mrkonjić Grad (MBS 1-8467-00, JIB 4401189420004).
II - Razrješava se dužnosti likvidacioni upravnik Slobodanka Kopuz iz Mrkonjić Grada.
III - Likvidaciona masa, koju čine: - novčana sredstva u iznosu od 2.287,88 KM na transakcionom računu broj: 5510140000090863 kod UniCredit bank a.d. Banja Luka (umanjena za bankarsku proviziju i gašenje računa) uručuje se vlasniku kapitala poslovnog subjekta: 1. Kopuz Slobodanka iz Mrkonjić Grada, Ulica Jovana Dučića broj 31, u cijelosti. Nalaže se UniCredit bank a.d. Banja Luka da po pravosnažnosti ovog rješenja novčana sredstva sa navedenog računa prenese na račun Kopuz Slobodanke, broj: 5511041119899073, otvoren kod UniCredit bank a.d. Banja Luka.
IV - Vlasnik kapitala poslovnog subjekta Kopuz Slobodanka dužna je poslovne knjige i dokumenta poslovnog subjekta čuvati u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska djelatnost.
V - Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka (APIF) u neprekidnom trajanju od 30 dana, a izreka Rješenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
VI - Nalaže se Registru ovog suda da na osnovu pravosnažnog rješenja o zaključenju likvidacionog postupka izvrši brisanje likvidacionog dužnika iz Registra poslovnih subjekata.
VII - Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Mrkonjić Grad da na osnovu pravosnažnog rješenja o zaključenju likvidacionog postupka izvrši brisanje zabilježbe o otvaranju likvidacionog postupka ako je ista upisana u zemljišnoknjižni registar. Likvidacioni sudija, Mr Nedeljko Milijević, s.r.
Pravna pouka: protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana, računajući od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka.

(57 0 L 133581 20 L-su)