BIG TASTE d.o.o. Sarajevo

Više o BIG TASTE d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem BIG TASTE d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem licem "BIG TASTE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kulina bana br. 24, na ročištu održanom dana 21.01.2021. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BIG TASTE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kulina bana br. 24.
2. Za likvidatora se imenuje Mersiha Beganović-Memić, advokat iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0224-14, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit ćes se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 855645 20 L
21. januara 2021. godine
Sarajevo