FAMUS d.o.o. Sarajevo

Više o FAMUS d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem FAMUS d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Aida Durić-Hrvačić, rješavajući po prijedlogu predlagača "FAMUS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, špediciju i usluge Sarajevo, ul. Nadmlini broj 18, Sarajevo, Sarajevo-Stari Grad., otvori likvidacioni postupak, van ročišta dana 21.01.2021. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "FAMUS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, špediciju i usluge Sarajevo, ul. Nadmlini broj 18, Sarajevo, Sarajevo-Stari Grad.
2. Za likvidatora se imenuje Stočević Muhamed, ul. Nadmlini broj 18, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Imovina koja preostane pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze društva prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.
6. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0697-08 (stari broj 1-20286) radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
7. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 863656 20 L
21. januara 2021. godine
Sarajevo 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi