Energoinvest - TDS d.d. Sarajevo

Više o Energoinvest - TDS d.d. Sarajevo

Nekretnina

ENERGOINVEST TDS dd Sarajevo u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

ENERGOINVEST

TVORNICA DALEKOVODNIH STUBOVA DD SARAJEVO U STEČAJU

Džemala Bjedića broj 164

SARAJEVO

 

Broj: 65 0 St 571731 16 St ,

Sarajevo,17.02.2021 god.

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (« Službene novine F BiH » br. 29/03, 32/04 i 42/06 ) i Odluke odbora povjerilaca od 10.02.2021 god., stečajni upravnik objavljuje treću prodaju imovine stečajnog dužnika.

 

                                                                              OGLAS

                                                                     o prodaji imovine

 

Predmet prodaje; nepokretna i pokretna imovina u vlasništvu i posjedu stečajnog dužnika.

A. Nepokretnosti - KO SP Dolac

 

red.br

ZK uložak broj

Oznaka nekretnina

površina

Cijena u KM

1

544/1-dio

1049

Ekonomsko dvorište

5927

3,364,520.82

2

544/3

1049

Zgrada male hale

131

105,803.46

3

544/2

1049

Plinska stanica

9

7,268.94

4

544/4

1049

Gradilište

27

21,806.82

5

545/3

3307

Održavanje

778

628,359.48

6

544/7

1049

Alatnica

1048

846,427.68

7

545/2

3430

Garderoba

226

182,531.16

8

545/1

3307

Ventilacija za kisik

32

25,845.12

9

544/6

3041

Mehanička radiona

198

159,916.68

10

1383/59

1049

Skladište

102

82,381.32

11

544/5

4628

Privredna zgrada Al most

64

51,690.24

12

544/1-dio

1049

Ekonomsko dvorište

. 3325

1,887,469.50

13

544/1-dio

1049

Ekonomsko dvorište

4

2,270.64

14

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

2952

1,675,732.32

15

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

1620

919,609.20

16

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

260

147,591.60

17

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

1010

573,336.60

18

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

1005

570,498.30

19

1383/61

1049

Restoran

481

446,204.46

20

1383/60

1049

Skladište

89

50,521.74

Ukupno Lot 1.

19288

11,749,786.08

Lot 2.

Red.br.

ZK uložak broj

Oznaka nekretnina

površina

Cijena u KM

1

618/5

3729

Mala hala

786

634,820.76

Ukupno Lot 2.

786

634,820.76

Lot 3.

Redbr.

,. KC

ZK uložak broj

Oznaka nekretnina

površina

Cijena u KM

1

545/6

12019

Upravna zgrada

1019

1,678,965.54

2

545/5-dio

2991

Mašinska hala

2192

1,770,390.72

Ukupno Lot 3.

3211

3,449,356.26

UKUPNO LOT 1,2,3

23285

15,833,963.10

 

 

 

 

Pokretna imovina (oprema)

a.mašine i uređaji 536.446,05 KM

b.rezervni dijelovi 23.898,75 KM

Pokretna imovina se prodaje na osnovu specifikacije sa umanjenom cijenom u iznosu od 25% (specifikacija je dostupna u poslovnim prostorijama društva).

 

Datum i vrijeme prodaje: 18.03.2021 god. / četvrtak / u 10,00sati.

Mjesto prodaje: prostorije stečajnog dužnika: ul. Džemala Bjedića br. 164. Sarajevo

l slovi i način prodaje imovine pod tačkom A:

-imovina pod tačkom A.(Lot 1, Lot 2 i Lot 3 ) se prodaje kao jedinstvena cjelina u postojećem stanju sa početnom cijenom od 15.833.963,10 KM.

-prodaja se vrši javnim prikupljanjem ponuda. Ponude se dostavljaju stečajnom upravniku na adresu: ENERGOINVEST-TVORNICA DALEKOVODNIH STUBOVA DD SARAJEVO U STEČAJU, Džemala Bjedića br. 164. Sarajevo u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Ponuda za kupovinu imovine "najkasnije do dana 16.03.2021.

-ponude mogu dostaviti pravna lica domaća i inostrana s tim što se na inostrana primjenjuju odredbe Zakona o stvarnim pravima F BiH o reciprocitetu kod kupovine nekretnina.

-ponuđači su dužni dostaviti isprave koje potvrđuju naziv, sjedište i podatke o odgovornom licu (izvod iz sudskog registra ne stariji od 20 dana), Punomoć o zastupanju, Uvjerenje porezne uprave -ID broj poreznog obaveznika i ponudu uredno potpisanu i ovjerenu, bankovnu garanciju kojom se potvrđuje sigurnost plaćanja, dokaz o uplati depozita / garancija za sklapanje ugovora i isplati prodajne cijene/u iznosu od 100.000 KM. Depozit se uplaćuje na transakcjski račun br. 1610000167330055 otvoren kod Reiffeisen banke. Bankarska garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita.Inostrani ponuđači su dužni dostaviti isprave odgovarajuće oglašenim uslovima. Uplate iz inostranstva mogu se izvršiti na adresu banke ; RAIFFEISEN BANK DD

BOSNA I HERCEGOVINA, SWIFT CODE: RZBABS2S -ADRESS: Zmaja od Bosne bb Sarajevo BiH, I BAN CODE: BA391610000167330055 FULL BENEFICARY NAME: Energoinvest TDS dd Sarajevo, Džemala Bijedića 164

-proceduru prodaje će provesti stečajni upravnik otvaranjem ponuda u prisustvu Komisije od tri člana. Otvaranju ponuda mogu biti prisutni samo ponuđači i njihivi punomoćnici/ograničenje okupljanja zbog rizika od Covid 19.

-procedura prodaje će se provesti i ako učestvuje samo jedan ponuđač koji ispinjava uslove.

-kupcem se proglašava ponuđač koji ponudi najvišu cijenu.

-ponuđač koji bude izabran, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa stečajnim upravnikom u roku od 30 dana od dana prodaje i isplatiti prodajnu cijenu najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Depozit će se izabranom ponuđaču uračunati u cijenu, a ako ne sklopi ugovor o kupovini ili ne isplati cijenu u propisanom roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita a ugovor ukoliko je sklopljen prestaje važiti i drugi najbolji ponuđač sa istom ili većom cijenom od početne raspisane  smatrat će kupcem.

-ponuđačima koji ne budu izabrani depozit će se vratiti u roku od 10 dana od dana prodaje izuzev drugog najboljeg.

-predaja imovine u posjed će sc izvršiti u roku od 30 dana od uplate cjene ako se ugovorne strane drugačije nc dogovore. Uslovi i način prodaje imovine pod tačkom B:

-imovina pod tačkom B. (Lot 4 ) se prodaje u zatečenom (viđenom) stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora.

-mašine i uređaji se prodaju po proizvodnim linijama a zalihe rezervnih dijelova se prodaju kao cjelina.

-prodaja se vrši na način kao pod tačkom A. s tim što uplata depozita iznosi 5.000 KM a rok za predaju stvari u posjed kupcu je 15 dana od dana uplate cijene. Ponude mogu podnijeti i fizička lica i dužni su dostaviti sve kao i pravna izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica, kao i ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona, i Potvrdu CIPS-a ne stariju od 10 dana.

-poreze i druge troškove u vezi sa prodajom imovine pod A i B snose kupci.

-predmeti prodaje kao i dokumentacija mogu se pregledati svakim radnim danom od 09-13,00 sati.

-sve informacije mogu se dobiti u istom vremenu na tel br. 033 541 295,061198 187 i 061 183951.

-procedura prodaje provest će se po Pravilima procedure broj 071-IN / 2020 od 10.03.2020.

-stečajni upravnik zadržava pravo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez obrazloženja razloga.

 

STEČAJNI UPRAVNIK