RMU KAMENGRAD d.d. Sanski Most

Više o RMU KAMENGRAD d.d. Sanski Most

Pokretna i nepokretn

RMU KAMENGRAD dd Sanski Most u stečaju - Prodaja zemljišta, građevinskih objekata i opreme

Naš broj: 07-RMU-St/21

Sanski Most: 09.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 2. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 32/04, 68/05 i 42/06), glave X. Zakona o izvršnom postupku, te rješenjem suda od 12.08.2020. godine, a u vezi sa pisanim saglasnostima odbora povjerioca, stečajni upravnik RMU ,,KAMENGRAD“ d.d. Sanski Most-u stečaju, objavljuje:

 

                                                                     OGLAS

                          O PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PO PRAVILIMA ZIP-a

                                          I VRIJEME, MJESTO I PREDMET PRODAJE IMOVINE

Prodaja imovine će se održati dana 11.03.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama stečajnog dužnika, ui. Gornji Kamengrad bb (Jama Došci).

 

Predmet prodaje je slijedeća imovina:

a. LOT I: ZEMLJIŠTE, GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA NA LOKALITETU ZLAUŠA-FAJTOVCI  

LOT I.

LOT I: ZEMLJIŠTE NA LOKALITETU ZLAUŠA-FAJTOVCI

ZK.IZVADAK

POSJEDOVNI LIST

Površina u m2

Procjena

 

Br. 854 k.o. Fajtovci

877 k.o. Fajtovci

9.548,00

48.010,70

 

UKUPNO ZEMLJIŠTE:

9.548,00

48.010,70

 

LOT I: GRAĐEVINSKI OBJEKTI FAJTOVCI

Procjena

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - PORTIRNICA;

7.852,70

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT SA KANCELARIJAMA;

18.067,70

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - KOLSKA VAGA;

52.832,16

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - MOST NA RIJECI BLIHI;

59.322,24

1

UKUPNO GRAĐEVINSKI DIO:

138.074,80

LOT I: OPREMA ZLAUŠA FAJTOVCI

Procjena

 

DROBILIČNO POSTROJENJE

90.000,00

 

PUMPA JEDNOSTEPENA

9.000,00

 

TRAKA GUMENA, duga je cca 100 m, širine 80 cm, a debljine 14 mm

' 5.000,00

 

KOLSKA VAGA, mjernog područja 60 tona

15.000,00

 

PUMPNA STANICA, rezervor je čelični, poluukopan, zapremine 19 m kubni

8.000,00

 

TRAFO STANICA, snage 160 kVA

50.000,00

 

UKUPNO OPREMA NA PK ZLAUŠA FAJTOVCI:

177.000,00

UKUPNO LOT I:

363.085,50

 

b. LOT 2: ZEMLJIŠTE, GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA NA LOKALITETU JAMA DOŠCI

 

LOT II.

LOT II: ZEMLJIŠTE NA LOKALITETU JAMA DOŠCI

ZK.IZVADAK

POSJEDOVNI LIST

Površina um2

Procjena

 

Br. 958 k.o. Gornji Kamengrad

1101 k.o. Gornji Kamengrad

60.384,00

351.178,90

 

UKUPNO ZEMLJIŠTE:

60.384,00

351.178,90

 

LOT II: GRAĐEVINSKI OBJEKTI JAMA DOŠCI

 

Procjena

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - PORTIRNICA;

5.471,87

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - ULAZ U JAMU;

24.948,00

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - KOTLOVNICA I GARDEROBA;

408.240,00

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - UPRAVNA ZGRADA SA RESTORANOM;

217.235,34

2

GRAĐEVINSKI OBJEKT - MAGACINI;

41.772,50

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - RADIONICE;

29.106,00

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - KOMPRESORSKA STANICA;

4.312,00

 

OBJEKT - CIKULARNA NADSTREŠNICA;

1.715,00

 

GRAĐEVINSKI OBJEKT - KLASIRNICA-SEPARACIJA;

529.011,00

 

UKUPNO GRAĐEVINSKI DIO:

1.261.811,71

 

LOT II: OPREMA JAMA DOŠCI

Procjena

 

Trafo stanica Energoinvest, Čmuče, Ljubljana,;

450.000,00

 

UKUPNO OPREMA:

450.000,00

UKUPNO LOT2:

2.062.990,61

 

c. OSTALA POKRETNA IMOVINA

 

Lot

OPIS SREDSTVA

Procjenjena

vrijednost

3

Putničko motorno vozilo Ssangyong (Koreja); marke SSANGYONG Musso BD;

5.000,00

4

Putničko motorno vozilo Opel

2.000,00

5

Pumpa trostrana sa motorom 95 kW

3.000,00

6

Alatnica

6.000,00

7

Elektro skladište

3.000,00

8

Skladište raznih dijelova

8.000,00

9

ZUBARSKA STOLICA

120,00

10

MEDICINSKI STELIRIZATOR

150,00

11

Transportna traka Energoinvest Tuzla sa dva elektromotora 95 kW i 37/55 kW na naponu od 500 V;

100.000,00

12

Transportna traka i nova separacija Energoinvest Tuzla, dužina cca. 100 m, mase cca. 400 tona;

130.000,00

13

Pogonska stanica, vučna, Siemens Scharf, typ 1M02 224-4EG71 sa 3 elektromotora snage po 110 kW;

100.000,00

 

II. NAČIN PRODAJE IMOVINE

- Imovina će se prodavati u zatečenom stanju, metodom neposredne usmene pogodbe, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti manja od 1/2 (jedne polovine) procjenjene vrijednosti imovine koia ie predmet prodaje, te se također imovina na navedenoj prodaji ne može prodati ispod 1/2 (jedne polovine) procieniene vrijednosti iste.

- Minimalni iznos podizanje cijene na javnom nadmetanju za Lot 1, 2, 11,12 i 13 iznosi 1.000,00 KM dok maksimalni iznos podizanja cijene za navedene LOT-ove iznosi 10.000,00 KM.

- Minimalni iznos podizanje cijene na javnom nadmetanju za Lot 3 do 10 iznosi 100,00 KM dok maksimalni iznos podizanja cijene za navedene LOT-ove iznosi 1.000,00 KM.

- Imovina se može pogledati uz predhodnu najavu na telefon: 063/697-597 ili 061/806-940.

 

III. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA IMOVINU

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica koja do 10.03.2021. godine do 13:15 h dostave zatvorene pismene ponude na adresu stečajnog upravnika (ul. Bosanska 11 /I, Bihać, n/n Kasić Mirzet), za svaki LOT pojedinačno čija početna cijena nije niža od 1/2 procjenjene vrijednosti svakog LOT-a za koji se nudi ponuda i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za LOT I, II, XI, XIIIХП. odnosno 10 % za LOT П1 do X.

- U zatvorenoj koverti mora se nalaziti ponuda odštampana na papiru A4 formata iz koje se može utvrditi podatak o ponuđaču. LOT za koji se nudi cijena, naznaku početne cijene i dokaz o uplati traženog depozita;

- Uplatu naznačenoga depozita treba izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 1344901002056537 otvoren kod ASA BANKA dd, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota).

 

3.1. Pravila za kupca LOT I i LOT II

- Kupac navedene imovine dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja kupca.

- Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, kupac će se uvesti u posjed po pravosnažnosti rješenja o dosudi.

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. 

- Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje

- Prodaja se vrši po načelu “VIĐENO KUPLJENO” i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Kupac ima pravo uvida u zemljišne knjige shodno odredbama Zakona o zemljišnim knjigama.

- Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju i prepos nepokretnosti.

- Imovina iz LOT 1, se nalazi u posjedu trećeg lica na osnovu Ugovora o zakupu, te kupac imovine preuzima prava koja proizilaze iz predmetnog ugovora.

- U slučaju učešća u postupku za predmetne LOT-ove, kupcima od 1 do 3, koji učestvuju u prodaji, a ne izmire kupoprodajnu cijenu nakon dostave zaključka na ime troškova objave oglasa zaustaviti će se 2.000,00 KM uplaćenog depozita, dok će ostatak biti vraćen.

 

3.1. Pravila za kupca LOT III do LOT ХIII

- Kupac pokretne imovine dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 7 dana od dana obavještenja o proglašenju kupca i dostavljanja predračuna.

- Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti pokretna imovina iz Lot-ova će se predati kupcu/kupcima u roku 5 dana (kupac je istu dužan preuzeti u roku od 5 dana ili će mu se računati naknada na ime čuvanja imovine u vrijednosti od 2% dnevno od utvrđene kupoprodajne cijene za svaki Lot).

- Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje

- Kupac je dužan da prije prodaje u terminima naznečenim za razgledavanje predmeta prodaje provjeri stvar koju kupuje i šta istoj pripada.

- Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju: troškove PDV-a i druge troškove u vezi s preuzimanjem imovine.

- Kupcima koji budu proglašeni na pozicije 1 do 3, u slučaju da odustanu od kupovine nakon licitacije istima će biti zadržan depozit u iznosu od 10 % uplaćenog depozita za svaki Lot u slučaju da odustanu od kupovine imovine nakon prijema zaključka, na ime troškova pripreme i objave oglasa, te troškova rada komisije i stečajnog upravnika.