Nekretnina

KRAJINAPUTEVI dd Bihać u stečaju - Prodaja nekretnina stečajnog dužnika

U skladu sa članom 102. Zakona o stečajnom postupku, au vezi sa Odlukom odbora povjerilaca donesenoj na sjednici dana 13.01.2021. godine i prijedlogu Komisije za prodaju od 04.01.2021. godine, stečajni upravnik stečajnog dužnika KRAJINAPUTEVI d.d. Bihać, objavljuje:

 

                                                                                OGLAS

                           o prodaji nepokretne imovine u vlasništvu stečajnog dužnika

 

Prodaja imovine će se održati dana 12.03.2021. godine (dan: petak), s početkom u 11,00 sati u Bihaću, na lokaciji Vedro Polje/ Ivjna Frane Jukića bb (portiiska kuća kod zgrade JKP KOMRAD d.o.o. Bihać).

I. PREDMET PRODAJE  

Redni

broj

Opis nepokretnosti

Početna cijena u KM

LOT 1

K.č.br. 1045/1 zv. „Velika njiva”, način korištenja: deponija jalovine; upisana u pl.br. 484 k.o. Vedro Polje; površina parcele: 8.611,00 m2;

516.660,00

Poslovni objekt zv. benzinska pumpa; veličina 6 х 4 m, godina izgradnje 1984. g.; Objekt se sastoji od hola i kancelarije od 24,00 m2 i dvije cisterne od 30.000 litre;

LOT 2

K.č.br. 104577 zv. “Velika njiva”, način korištenja: ostalo neplodno zemljište, upisana u pl.br. 484 k.o. Vedro Polje; površina parcele 4.129,00 m2;

165.160,00

LOT3

K.č.br. 405/1 Luka, kuća i zgrada u površini od 114 m2, upisana u pl.br. 63 k.o. Grmuša (novi operat), odgovara k.č.br. 444/6 SP Grmuša u površini od 480 mupisana u zk.ul.br. 180 (vanknjižno vlasništvo prodavca)

40.000,00

 

 

II. USLOVII NAČIN PRODAJE IMOVINE

Imovina će se prodavati kombinovanom metodom - pismenim ponudama i usmenim nadmetanjem.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica čije pisane ponude budu uručene stečajnom upravniku ili predsjedniku Komisije za prodaju na dan prodaje/ licitacije (u periodu od 09,00 do 10,00 sati) i to u zatvorenoj koverti koja će biti potpisana od strane ponuđača i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za svaki Lot pojedinačno (za Lot 1 i 2), odnosno uplate iznos od 10 % od vrijednosti Lot-a 3. Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3385002275440954 otvoren kod UNICREDITBANK d.d., sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota). Pisana ponuda treba sadržavati naziv ponuđača, oznaku Lota-a, ponuđenu cijenu te kao prilog treći primjerak uplatnice o uplati depozita za zainteresirani Lot. Cijena pisane ponude ne može biti niža od utvrđene početne vrijednosti Lot-a na oglasu. O predaji ponude kupac će dobiti potvrdu o prijemu sa naznakom vremena kada je ista predata.

Pristigle ponude se čitaju na dan prodaje nakon otvaranja iste od strane Komisije za prodaju.

Minimalni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1.000,00 KM od posljednje utvrđene cijene Lot-a. Maksimalni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10.000,00 od posljednje utvrđene cijene Lot-a.

Prvoplasirani kupac za nepokretnot dužan je platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana dostavljanja zaključka o prodaji kupcu (umanjenu za dati depozit), te će se isti nakon toga uvesti u posjed temeljem rješenja suda o dosudi i protoka roka za žalbu.

Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat ukupno uplaćenog depozita, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti od strane stečajnog upravnika uplatiti kupoprodajnu cijenu za nepokretnost, u protivnom isti također gube potpuni iznos uplaćenoga depozita.

Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.

Imovina se prodaje u zatečenom stanju po načelu “VIĐENO KUPLJENO” i naknadne reklamacije se  neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije održavanja prodaje izvrši uvid u javne knjige kod Općinskog suda u Bihaću i to o svom trošku.

Kupac snosi sve troškove vezane za kupoprodaju i uspostavljanje vlasništva na nekretnini (porezi, takse, geometri i ostalo.

Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/181-788 ili 061/353-217,

Imovina se prodaje po pravilima koja vrijede za konkretnu prodaju i koja su navedena u ovom oglasu, te svaki ponuđač koji uplati depozit i odustane od prodaje na unaprijed propisan način gubi pravo na povrat istog.