Pokretnina

WOOD PANELS doo Gračanica u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu Rješenja Općinskog sudau Tuzli broj: 32 O St 35763019 St od 20.01.2020. godine,u postupku stečaja,nad stečajnim dužnikom

 „WOOD PANELS" d.o.o. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE GRAČANICA, U STEČAJU Adresa: 75320 Gračanica, ul. Patriotske lige bb 

a u skladu sa članom 101 i 103.Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH ( „Službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04,42/06 i 52/18) te Odluke Skupštine povjerilaca os 10.07.2020.godine i odluke Odbora povjerilaca od 02.02.2021 .godine stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

                                                                              OGLAŠAVA

                                                       JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE

 

I. Predmet prodaje je pokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika koja se nalazi u Gračanici u ul. Patriotske lige bb,a koja se sastoji od sljedećeg popisa:

Red. broj

Predmet prodaje

Početna cijena

Depozit

1.

Vakum presa

972,00

97,20

2.

Poluautomatska brusilica

1.782,00

178,20

3.

Ravna presa 1

2.800,00

280,00

4.

Brusilica kontaktna - egalizer 2

3.078,00

307,80

5.

Mašina za brušenje profila

3.420,00

342,00

6.

Četverostrana blanjarica

4.100,00

410,00

7.

Hladna presa za drvo

1.458,00

145,80

8.

Formatizer

4.500,00

450,50

9.

Hidraulični cikular

972,00

97,20

10.

Mašina za kantiranje

2.025,00

202,50

11.

Mercedes - Benz Vito 110 CD

1.000,00

100,00

12.

UKUPNO

26.107,00

2.670,00

 

1.2. Procjenjena vrijednost opreme uvećana za PDV predstavlja minimalno prihvatljivu vrijednost i imovina se ne može prodavati ispod naznačene početne cijene.

1.3. Prednost kod kupovine imaju ponuđači koji ponude kupovinu kompletnu opremu iz tačke l.l.ovog oglasa.

2.0. Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

- uplate depozit na transakcijski račun broj: 1413875320034521 otovren kod BBI banke d.d Sarajevo najkasnije dva sata prije početka licitacije ili polože sredstva u blagajnu neposredno prije početka licitacije.

3.0. Prodaja navedene opreme vršit će se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadne reklamacije. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 062 -108 - 509.

3.1. Ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku gubi pravo na povrat depozita,a za kupca se proglašava drugi najboljki ponuđač. Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača depozit se vraća u roku od 10 dana od dana završetka javnog nadmetanja.

3.2. Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenja ovog aranžmana u cijelosti snosi kupac.

3.3. Javno nadmetanje održat će se dana 04.03.2021. godine u 11:00 sati na sljedećoj adresi:

75320 Gračanica, ul. Patriotske lige bb.

Registracija učesnika počinje dva sata prije javnog nadmetanja na istoj adresi.

3.4. Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mog se dobiti svaki radni dan na broj telefona: 062 -108 - 509. Kontakt osoba je stečajni upravnik.

 

Stečajni upravnik