FABRIKA SODE d.d. Lukavac

Više o FABRIKA SODE d.d. Lukavac

Nekretnina

FABRIKA SODE dd Lukavac u stečaju - Prodaja zemljišta u Modracu

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine FBiH11 broj 29/3, 32/04 i 42/06), odluke Odbora povjerilaca “Fabrika sode” dd Lukavac, u stečaju, od 12.01.2021. godine, te izvršene procjene vrijednosti od strane ovlaštenog procjenitelja, stečajni upravnik, dana 13.01.2021. godine, objavljuje

 

                                                                        JAVNI OGLAS

                                         radi šeste prodaje imovine stečajnog dužnika

I PREDMET PRODAJE - šesti puta

A) Nekretnine koje su predmet prodaje nalaze se u Modracu, prije poslovnog objekta Junuzović Корех Lukavac, sa desne i lijeve strane. Infrastruktura dobra, prilaz s obje strane, asfaltni put, struja, voda.

Predmet prodaje su nekretnine označene kao:

- kč.br.1171/1, “Studenci”, livada klase 4., površine 14.181 m2;

- kč.br.l 171/7, “Studenci”, livada klase 4., površine 2.636 m2;

- kč.br.l 171/17, “Studenci”, pašnjak klase 4., površine 5.510 m2; upisane u Posjedovni list broj 871, KO Modrac.

Navedene parcele se prodaju samo na osnovu podataka iz katastra, obzirom da se stečajni dužnik vodi samo kao posjednik sa dijelom od 1/1 u katastarskom operatu, a ne i kao vlasnik u zemljišnoj knjizi

VAŽNO: Navedene parcele su na 26. sjednici Općinskog vijeća Lukavac od 28.01.2019. godine, proglašene javnim interesom u svrhu izgradnje Fabrike pitke vode u Lukavcu, te je određeno da se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji Kao korisnik eksproprijacije određena je Općina Lukavac.

 

II CIJENA

Početna cijena za nekretnine iz tačke A) ovog oglasa (kč.br.1171/1, kč.br.l 171/7 i kč.br.l 171/17, KO Modrac) iznosi ukupno 132.845,65 KM

Stečajni upravnik ne zadržava odgovornost za točnost podataka iz javnih registara ukoliko se naknadno izvrši korekcija podataka prema stanju katastarskog operata odnosno zemljišne knjige, niti preuzima obavezu cijepanja parcela i formiranju parcelu prema tačnom slanju posjedu u pogledu predmetu prodaje.

 

III USLOVI I NAČIN PRODAJE

a) Imovina iz tačke I na šestoj prodaji prodaje se po utvrđenoj vrijednosti od strane Odbora povjerilaca. Ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene cijene.

b) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, s tim da strana lica mogu steći pravo vlasništva na nekretnini uz uslov reciprociteta.

c) Nekretnine se prodaju po sistemu usmenog javnog nadmetanja, koje će se obaviti pred komisijom za prodaju, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

d) Uz propisanu dokumentaciju i izjave, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati depozita u visini 10.000,00 KM, koji se uplaćuje na račun prodavca „Fabrika sode Lukavac" dd Lukavac u stečaju, koji je otvoren kod Sparkasse bank d.d., broj 1990500008126173.

e) Ponuđači su dužni dostaviti podatke o svom identitetu, notarski ovjerenu izjavu da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeti na sebe obavezu uplate poreza na promet nekretnina, PDV-a i svih drugih obaveza koje su u vezi sa prometom predmetne imovine, te izjavu da nekretnine kupuju u viđenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno", tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

f) Koverte sa dokumentima dostavljaju se poštom ili lično na adresu ureda stečajnog upravnika u Tuzli, u ulici Kazan mahala broj 3 (R&R Team d.o.o. Tuzla). Rok za dostavljanje dokumentacije je do početka ročišta za prodaju.

g) Ročište za prodaju će se održati u prostorijama stečajnog upravnika u Tuzli, u ulici Kazan mahala broj 3 (R&R Team d.o.o. Tuzla), dana 22.01.2021. godine (petak) sa početkom u 10:00 sati.

h) Postupak prodaje i usmeno nadmetanje će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik. Zadatak komisije je da utvrdi ispravnost dokumentacije navedene pod tačkom d) i e), te da rukovodi usmenim nadmetanjem, a zatim da proglasi najpovoljnijeg ponuđača, rukovodeći se pn tome isključivo najpovoljnijom ponuđenom cijenom.

i) Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja usmenog nadmetanja, a u protivnom gubi pravo na položeni depozit.

j) Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od dva radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene predmeta prodaje.

k) Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana, smatrat će se da je isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati slijedeći rangirani ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog oglasa.

l) U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima može se pozvati i treći rangirani ponuđač.

m) Predaja u posjed i slobodno raspolaganje će se izvršiti odmah po pravosnažnosti Rješenja o dosudi.

 

IV NAPOMENA

Kontakt osoba je Alisa Bijedić, koja se može kontaktirati svaki radni dan, u periodu od 10:00 - 14:00 sati, na kontakt telefon: 061/164-125.

Pregled dokumentacije, kao i fizički pregled nekretnina, može se obaviti uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Alisa Bijedić, dipi.oec.