Helios d.d. Banovići

Više o Helios d.d. Banovići

Pokretnina

HELIOS dd Banovići u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

INDUSTRIJA DOMOOPREME “HELIOS” d-d. BANOVIĆI - u stečaju

Ul. Radnička bb

Banovići

 

Broj: 32 0 St 317344 17 St/21

Datum: 12.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F ВiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:I NDUSTRIJA DOMOOPREME “HELIOS” d.d. BANOVIĆI - u stečaju

LOT I. Mašine i oprema sa cijenama bez uračunatog PDV-a

Rb. 7. Horizontalna bušilica , proizvođač "AGEO" Njemačka, tip B-1502, tvornički broj 7567, godina proizvodnje 1970 inventarni broj 00000125 poč.cjena 400,00 KM; Rb. 19. Mašina za probijanje otvora u sanduku kolica (bez ele. Motora) poč.cijena 700,00 KM; Rb. 29. EL. PEĆ ZA KALENJE 30/32 TTUM-Čačak/tipDSP30-32 f.br.7395/12 kW/950-1350 C, Invent, br.00000059, početna cijena 575,00 KM; :Rb.30. EL. PEĆ ZA KALENJE 1100 C (nekompletna) Invent, br.00000060 poč. cijena 50,00 KM; Rb.78. STROJ ZA GRAVIRANJE GI463, ZFS-SSSR/ tip GI 463/ £br. 327, Invent. Br. 00000163, poč.cijena 300,00 KM; Rb.93. JEDNOKOMORNA PEĆ MKP 32 1100 C (neispravna) ТTUМ-Čačak/ tip MKP 32/ 12.9 kW/ 1100 С/ f.br.7340/ Invent. Br. 00000307, poč.cijena 70,00 KM; Rb.95. STUBNA DVOSTRANA BRUSILICA (jednostrana brusilica) - Invent. Br. 00000492, poč.cjena 50,00 KM; Rb. 98. KOVAČKA VATRA SA VENTILATOROM - Invent. Br. 00000545, poč.cijena 80,00 KM; Rb.99. STROJ ZA GRAVIRANJE Brusilica/ SSSR/ tip 3C10/br,878 - Invent. Br. 00000557, poč.cijena 130,00 KM

LOT VIII cijene bez uračunatog PDV-a

Kancelarijski namještaj prema spisku komplet po kancelarijama: Rb.3. Tehnički direktor početna cijena 190,00 KM; Sala za sastanke tehnologija početna cijena 360,00 KM;

Rb.4. Šef računovodstva početna cijena 400,00 KM ; Rb. 5.Tehnologija početna cijena 500,00 KM; Rb.6. Pravna služba 2. Kancelarije počema cijena 300,00 KM; Rb.7. Knjigovodstvo prostorije br.3 početna cijena 560,00 KM; Rukovodilac poslovima prodaje početna cijena 570,00 KM; kancelarija br.14 početna cijena 380,00; KM; Blagajna početna cijena 1.600,00 KM; Kancelarija knjigovodstva i fmansija donji sprat početna cijena 450,00 KM;

LOT IX cijene bez uračunatog PDV-a

RB.8. Sitan inventar prema lager listi tabela.; tabela 2 ostali sitan inventar; tabela 4; početna cijena 2.000,00 KM.

 

II. Cijena i način prodaje :

1 .Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca.

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati dana 22.01.2021. godine, godine u 13 sati u poslovnom prostoru INDUSTRIJA DOMOOPREME “HELIOS” d.d. BANOVIĆI - u stečaju Ul. Radnička bb, Banovići

 

Uslovi prodaje su:

- kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

- početna prodajna cijena za usmeno javno’nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih u OGLASU

- usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene defmisane ovim oglasom, odnosno najviše 10.000,00 KM, na transakcijski račun INDUSTRIJA DOMOOPREME “HELIOS” d.d. BANOVIĆI - u stečaju broj: 134 630 100 2923 065 otvoren kod ASA Banke dd. Sarajevo, sa naznakom LOT-a i rednog broja pojedinačno za koji se nadmeće.

- prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

- javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od-kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

- Uplaćeni depoziti se vraćaju ponuđačima u roku 3 dana od dana prodaje osim tri prvorangirana

- Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

- sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

3. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 22.01.2021. godine, pečat banke ili pošte.

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika

INDUSTRIJADOMOOPREME “HELIOS” d.d. BANOVIĆI - u stečaju Ul. Radnička bb, Banovići, od 8 do 15 časova ili po dogovoru na telefon: 060 325 0889; 061 421 074

 

Stečajni upravnik