MEDICALLUX d.o.o. Tuzla

Više o MEDICALLUX d.o.o. Tuzla

Pokretna i nepokretn

MEDICALLUX doo Tuzla u stečaju - Prodaja poslovnog prostora sa pripadajućim inventarom

DOO MEDICALLUX USTEČAJU TUZLA

Pavla Goranina broj 7

 

Broj: P-02/21

Datum: 11.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 29/03, 32/04,42/06 i 52/18), i odluke odbora povjerilaca od 07.01.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                             OGLAS

                  O DRUGOJ PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi:

R. br.

Naziv imovine

Jed. mj.

Kol.

Cijena

Napomena

1.

NEKRETNINE KAO CJELINA

1.1 NEKRETNINE upisane u ZK uložak 4709 KO TUZLA III i označene kao:

k.č.broj 2164/14EZUJI, suvlasnički dio 124/6384/14 na nekretnini označenoj kao k.č.2164/14 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu zgrade, Stupine B-1 poslovni prostor suterten i prizemlje, Lamela B broj 01. kancelarije ukupne površine 125 m2 vlasništvo “Medicallux” d.o.o. Tuzla 1/1

m2

125

271.322,42

 

2.

OPREMA I ALATI

1.1. Oprema i alati po specifikaciji

cjelina

1

1.947,60

 

3.

RAČUNARSKA OPREMA I UREĐAJI

1.1. Oprema i uređaji po specifikaciji

cjelina

1

4.689,00

 

4.

KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ I INVENTAR

1.1. Namještaj i inventar po specifikaciji

cjelina

1

2.920,50

 

 

UKUPNO:

 

 

280.879,52

 

 

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se prodaje samo kao cjelina, po procijenjenoj vrijednosti iz oglas u iznosu od 280.879,52 KM, bez PDV-a koja ujedno predstavlja i najnižu cijenu ispod koje se nekretnina sa opremom i alatima, računarskom opremom i uređajima i kancelarijskim namještajem i inventarom ne može prodati

2. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

3. Pregled nekretnina zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

4. Pregled opreme i alata, računovodstvene opreme i uređaja i kancelarijskog namještaja i inventara zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu.

5. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 18.02.2021. godine na adresi Stupine B-1 Tuzla, sa početkom u 16 i 30 časova

6. Ponuđači pravna i fizička lica dužni su uz ponudu dostaviti: pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca), a fizička lica validan identifikacioni dokument, (lična karta ili pasoš).

7. Strani ponuđači imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja u BiH.

8. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita u visini 10.000,00 KM na žiro račun broj 140-401-11200502-50 otvorenog kod SBER Banke d.d Tuzla na ime “MEDICALLUX” d.o.o. U STEČAJU Tuzla.

9. Svi porezi, takse i draga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

10. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 18.02.2021. godine do 15 časova.

11. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.

12. Dragorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

13. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po pravosnažnosti rješenja o dosudi. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

14. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznosu roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobj ednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.

15. Nekretnina opterećena priznatim razlučnim pravom u iznosu od 246.409,47 KM.

16. Pojedinačna cijena podizanja ponude za imovinu iz oglasa ne može iznositi manje od 5.000,00 KM.

17. Ukoliko bude više ponuđača sa istom cijenom koja bude utvrđena kao validna i odgovarajuća u skladu sa minimalnom ponuđenom cijenom iz javnog oglasa, a niti jedan ponuđač ne ponudi cijenu veću od navedene u oglasu prodaja će se oglasiti neuspjelom.

18. Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu Općinskog suda u Tuzli, Trg ZAVNOBIHA-a bb, do 18.02.2021. godine do 15 časova, sa pozivom na broj predmeta 32 0 St 36750019 St

Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061/337-991

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Besim Hamidović, dipl. ecc.