MEDICALLUX d.o.o. Tuzla

Više o MEDICALLUX d.o.o. Tuzla

Pokretnina

MEDICALLUX doo Tuzla u stečaju - Prodaja motornih vozila stečajnog dužnika

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 29/03,32/04,42/06 i 52/18), i odluke odbora povjerilaca od 07.01.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                     OGLAS

     O PRVOJ РRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je imovina-stečajnog dužnika kako slijedi: 

R. br.

Naziv imovine

Jed. mj.

Kol.

Cijena

Napomena

 

PUTNIČKA MOTORNA VOZILA

 

 

 

 

1.

Putničko motorno vozilo VW Passat 2.0 TDI pređeni kilometri 194.183, godina proizvodnje 2011, neregistrovan od maja 2019.

kom

1

15.529,30

 

2.

Putničko motorno vozilo Škoda Octavia A5 TDI pređeni kilometri 152.125, godina proizvodnje2013. Neregistrovan od aprila 2019.

kom

1

8.456,60

 

3.

Putničko motorno vozilo VW Polo 1.2 pređeni kilometri 66.880, godina proizvodnje 2011. Neregistrovan od decembra 2019.

kom

1

6.295,40

 

 

UKUPNO

 

 

30.281,30

 

 

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se prodaje kao cjelina ili pojedinačno, po procijenjenoj vrijednosti iz oglasa za svako putničko motorno vozilo bez PDV-a koja ujedno predstavlja i najnižu cijenu ispod koje se putnička motorna vozila ne mogu prodati.

2. Sva putnička motorna vozila mogu se pregledati radi utvrđivanja činjeničnog stanja uz prethodnu najavu stečajnom upravniku broj telefona 061/337-991.

3. Pregled putničkih motornih vozila zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji Supine B-1, parking ispred poslovnog prostora.

4. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 18.02.2021. godine na adresi Stupine B-1, sa početkom u 16 časova.

5. Ponuđači pravna i fizička lica dužni su uz ponudu dostaviti: pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca), a fizička lica validan identifikacioni dokument, (lična karta ili pasoš).

6. Strani ponuđači imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja u BiH.

7. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita u visini 1.000,00 KM za svako vozilo pojedinačno ili 3.282,00 KM za vozila kao cjelinu na žiro račun broj 140-401 - 11200502-50 otvorenog kod SBER Banke d.d. Tuzla na ime “MEDICALLUX” d.o.o. U STEČAJU Tuzla.

8. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

9. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu dostaviti najkasnije do 18.02.2021. godine do 15 časova.

10. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.

11. Drugorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

12. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po uplati.

13. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

14. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.

15. Pojedinačna cijena podizanja ponude za imovinu iz oglasa ne može iznositi manje od 1.000,00 KM.

16. Ukoliko bude više ponuđača sa istom cijenom koja trude utvrđena kao validna i odgovarajuća u skladu sa minimalnom ponuđenom cijenom iz javnog oglasa, a niti jedan ponuđač ne ponudi cijenu veću od navedene u oglasu prodaja će se oglasiti neuspjelom.

17. Ponuđači se, ovim oglasom, upoznaju da se putnička motorna vozila prodaju u viđenom stanju bez mogućnosti naknadnog reklamiranja.

18. Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu Općinskog suda u Tuzli, Trg ZAVNOBIH-a bb, do 18.02.2021. godine do 15 časova, sa pozivom na broj predmeta 32 0 St 367500 19 St

Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061/337-991

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Besim Hamidović, dipl. ecc.