Army Shop d.o.o. Sarajevo

Više o Army Shop d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom "ARMY-SHOP" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Sedina Duraković, postupajući po prijedlogu predlagača - dužnika "ARMY-SHOP" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Ejuba Ademovića broj 6. Sarajevo da se nad njim kao dužnikom otvori stečajni postupak, na ročištu održanom dana 23.10.2020. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom "ARMY-SHOP" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Ejuba Ademovića broj 6. Sarajevo

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Jasmin Šarenkapa iz Sarajeva, ul. Antuna Branka Šimića broj 4., osoba sa liste stečajnih upravnika Federacije BiH.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 23.10.2020. godine u 10:10 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 1411965320009639 kod BBI BANK SARAJEVO Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u Odjeljenju za registar ovoga suda, u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0771-09 ( stari broj 1-17269)

8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli suda istog dana 23.10.2020. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan ponedjeljak 15.02.2021. godine u 11 sati. Istog dana, nakon ispitnog ričišta, održat će se Skupština povjerilaca na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

Broj 65 0 St 831988 20 St

23. oktobra 2020. godine

Sarajevo