Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Pokretnina

TRUDBENIK ad Doboj u stečaju - Prodaja pokretne imovine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 8. od dana 23.10.2020 godine,, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem 250/20,dana 02.11.2020 godine, raspisuje:

 

                                                                JAVNU LICITACIJU

 

PREDMET PRODAJE:

POKRETNA IMOVINA stečajnog dužnika TRUDBENIK AD Doboj-u stečaju, lokacija Nikole Tesle br.26 /Sva pokretna imovina je iskazana bez PDV-a/

1. OPREMA I INVENTAR ,        Spisak br. 1

a) OPREMA-POGONSKA   461.658,00 KM

b) OPREMA-KANCELARIJSKA  4.913,00  KM

c) UPOTREBLJIVI INVENTAR KANCELARIJSKI I POGONSKI    36.699,00 KM

UKUPNO OPREMA I INVENTAR: 503.270,00 KM

 

2. ALATI (MAŠINSKI I RUČNI)    Spisak broj     2.

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 27  40.929,00  KM

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 28  31.340,00 KM

UKUPNO AUTI (MAŠINSKI I RUČNI):   72.269,00 KM

 

3. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA, REPROMATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA Spisak broj 3.

a) SKLADIŠTE BROJ 01, ELEKTRO MATERIJALI I DIJELOVI   62.168,00 KM

b) SKLADIŠTE BROJ 02, REPROMATERIJAL I KANCEURIJSKI MATERIJAL. 8.443,00 KM

C). SKLADIŠTE  BROJ  08, REZERVNI DIJELOVI-KUPOVNE POZICIJE    124.063,00 KM

d) SKLADIŠTE   BROJ  37, DIJELOVI MAŠINSKOG ODRŽAVANJA.  8.509,00 KM

e) SKLADIŠTE  BROJ  38, DIJELOVI ELEKTRO ODRŽAVANJA  6.833,00 KM

f). SKUDIŠTE   BROJ  66, GOTOVE ROBE    18.529,00  KM

g) SKLADIŠTE BROJ 76, PVK poluproizvodi   28.307,00 KM

h) SKUDIŠTE BROJ 77, PMK    poluproizvodi  15.963,00 KM

UKUPNO SKLADIŠTA:  272.815,00 KM

/Na svu pokretnu imovinu dodaje se vrijednost PDV-a/.

 

- MJESTO I DATUM PRODAJE:

Okružni privredni Sud Doboj, Svetog Save broj 22, dana 03.12.2020 godine u 10,20 časova i ista če se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

- PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja dodana 02.12.2020 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

- Depozit za Spisak broj 1, Oprema i inventar, zbirno po tačkama a) b), c) 10% ili pojedinačno za stavke iz tačaka a) b),c) 20%.

- Depozit za alate (mašinske i ručne), (Spisak broj 2.), 10% zbirno po tačkama a), b), ne može se licirati stavke pojedinačno iz tačaka a) i b).

- Depozit za Zalihe, (Spisak broj 3.), 10% zbirno po tačkama a), b), c), d), e), f), g), h), ne može se licirati stavke pojedinačno iz tačaka a), b), c), d), e), f), g), h)

- OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva imovina koja je predmet oglašavanja prodate se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost će se dati ponuđaču sa većom ponudom od početne cijene.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak povećanja licitacione cijene odrediće Komisija na licitaciji.

Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, stim da razliku do licititirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

- UVID U IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije informacije, opis i specifkaciju imovine po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212,065 562 115, ili na zahtjev na email: trudbenik.stecaj@gmail.com

 

Stečajni upravnik